Bibliografie la Comentarii la Cartea Facerea

Posted: 25/07/2011 in Bibliografie

A. Sfânta Scriptură

Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod,  versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, EIBMBOR, Bucureşti, 2001

– Biblia sau Sfânta Scriptură, EIB, Bucureşti, 1995

– Biblia adică Dumnezeeasca Scriptură, Ediţia Sfântului Sinod, Bucureşti, 1914

– Biblia Hebraica, Editio quarta emendata opera H. P. Rüger, Stuttgart, 1979

– Biblia Sacra Vulgata, Editionem quartam emendatam cum sociis B. Fischer, H. I. Frede. H. F. D. Sparks, W. Thiele, praeparavit Roger Gryson, Stuttgart, 1994

Monumenta linguae dacoromanorum, Biblia 1688, pars I, Genesis, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 1988

– Septuaginta, Edidit Alfred Rahlfs, Stuttgart, 1979

Septuaginta 1, Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul, volum coordonat de: Cristian Bădiliţă, Francisca Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi, în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu; traduceri de: Cristian Bădiliţă, Ion Pătrulescu, Eugen Munteanu, Mihai Moraru, Ioana Costa, Colegiul Noua Europă/Polirom, Bucureşti/Iaşi, 2004

B. Scrieri patristice

Actele martirice, trad. Ioan Rămureanu, în colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti” (în continuare, abreviat: PSB), nr. 11, EIB, Bucureşti, 1982

– Ambrozie al Milanului (Sf.), Despre Sfintele Taine, Scrieri II, trad. David Popescu, PSB 53, EIB, Bucureşti, 1994

– Ambrozie al Milanului (Sf.), Scrisori, Scrieri II, trad. David Popescu, PSB 53, EIB, Bucureşti, 1994

– Atanasie cel Mare (Sf.), Cuvânt împotriva Elinilor, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1988

– Atanasie cel Mare (Sf.), Despre principii, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1988

– Atanasie cel Mare (Sf.), Epistola despre Sinoade, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1988

– Atanasie cel Mare (Sf.), Epistolele către Serapion, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1988

– Atanasie cel Mare (Sf.), Tratat despre întruparea Cuvântului, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1987

– Atanasie cel Mare (Sf.), Trei Cuvinte împotriva arienilor, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1987

– Atanasie cel Mare (Sf.), Viaţa Cuviosului Părintelui nostru Antonie, Scrieri II, trad. Dumitru Stăniloae, PSB 16, EIB, Bucureşti, 1988

– Augustin (Fer.), Mărturisiri, Scrieri alese I, trad. Ioan Rămureanu, PSB 64, EIB, Bucureşti, 1985

– Barnaba, Epistola, trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

– Boethius, Scurtă expunere a credinţei creştine, trad. D. Po­pes­cu, în Boethius şi Salvianus, Scrieri, P.S.B. 72, EIB, Bucureşti, 1992

– Calist Catafygiotul, Despre viaţa contemplativă, trad. D. Stăniloae, în colecţia „Filocalia” (F), nr. 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Calist şi Ignatie Xanthopol, Cele 100 de Capete, trad. D. Stăniloae, F 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Scrieri IV, trad. D. Stăniloae, PSB 41, EIB, Bucureşti, 2000

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 38, EIB, Bucureşti, 1991

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Despre Sfânta Treime, Scrieri III, trad. D. Stăniloae, PSB 40, EIB, Bucureşti, 1994

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Glafire, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 39, EIB, Bucureşti, 1992

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Zece Cărţi împotriva lui Iulian Apostatul, trad. Constantin Daniel revăzută de Î.P.S. Nicolae Corneanu, Editura Anastasia, 2000

– Chiril al Ierusalimului (Sf.), Catehezele, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, vol. I – 1943; vol. II – 1945

– Ciprian al Cartaginei (Sf.), Despre gelozie şi invidie, trad. D. Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Ciprian al Cartaginei (Sf.), Despre rugăciunea domnească, trad. D. Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Ciprian al Cartaginei (Sf.), Despre unitatea Bisericii ecumenice, trad. D. Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Clement Alexandrinul, Cuvânt de îndemn către Elini, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 4, EIB, Bucureşti, 1982

– Clement Alexandrinul, Pedagogul, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 4, EIB, Bucureşti, 1982

– Clement Alexandrinul, Stromate, Scrieri II, trad. D. Fecioru, PSB 5, EIB, Bucureşti, 1982

– Clement Romanul (Sf.), Epistola către Corinteni, trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

– Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Diadoh al Foticeii, Cuvânt ascetic în 100 de capete, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Didim din Alexandria, Despre Duhul Sfânt, trad. Vasile Răducă, Editura Sofia, Bucureşti, 2001

– Dionisie Areopagitul (Sf.), Despre Ierarhia cerească, Opere complete, trad. D. Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996

Dorotei (Ava), Învăţături de suflet folositoare, trad. D. Stăniloae, F 9, EIB, Bucureşti, 1980

– Efrem Sirul (Sf.), Cuvânt despre preoţie, trad. D. Fecioru, în Sfân­tul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nazi­anz şi Sfântul Efrem Sirul, Despre preoţie, EIB, Bu­cu­reşti, 1987

– Efrem Sirul (Sf.), Imne I, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1999

– Efrem Sirul (Sf.), Imne II, Imnele Naşterii şi Arătării Domnului, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2000

– Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, Scrieri I, trad. Teodor Bodogae, PSB 13, EIB, Bucureşti, 1987

– Evagrie Ponticul, Cuvânt despre rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Evagrie Ponticul, Capete despre deosebirea patimilor şi a gândurilor, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Evagrie Ponticul, Schiţă monahicească, în care se arată cum trebuie să ne nevoim şi să ne liniştim, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Grigorie al Salonicului (Sf.), Că toţi creştinii îndeobşte trebuie să se roage neîncetat, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie de Nazianz (Sf.), Cele cinci cuvântări teologice, trad. D. Stăniloae, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993

– Grigorie de Nazianz (Sf.), Despre preoţie, trad. D. Fecioru, în vol. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, EIB, Bucureşti, 1987

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Cuvânt apologetic la Hexaimeron, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre desăvârşire, către monahul Olimpiu, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre facerea omului, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre fericiri, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 29, EIB, Bucureşti, 1982

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre înţelesul numelui de creştin, către Armoniu, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre nevoinţă, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 29, EIB, Bucureşti, 1982

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre pruncii morţi prematur, către Hierios, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre rugăciunea domnească, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 29, EIB, Bucureşti, 1982

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Despre viaţa lui Moise, Scrieri I, trad. Ioan Buga, PSB 29, EIB, Bucureşti, 1982

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Dialogul despre suflet şi înviere, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), La titlurile Psalmilor, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Marele cuvânt catehetic, Scrieri II, trad. T. Bodogae, P.S.B. 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Omilii la Ecclesiast, Scrieri II, trad. T. Bodogae, PSB 30, EIB, Bucureşti, 1998

– Grigorie de Nyssa (Sf.), Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 29, EIB, Bucureşti, 1982

– Grigorie Palama (Sf.), Capete despre cunoştinţa naturală, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Despre împărtăşirea dumnezeiască, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Despre rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Despre sfânta lumină, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Omilii I, traducere Constantin Daniel, revăzută de Laura Pătraşcu şi stilizată de Răzvan Codrescu, Editura Anastasia, Bucureşti, 2000

– Grigorie Palama (Sf.), 150 Capete despre cunoştinţa naturală, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Sinaitul (Sf.), Capete foarte folositoare în acrostih, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Sinaitul (Sf.), Învăţătură despre liniştire şi rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Ignatie Teoforul (Sf.), Epistola către Efeseni, trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

– Ilie Ecdicul, Culegere din sentinţele înţelepţilor, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Ioan Carpatiul, Cuvânt ascetic şi foarte mângâietor, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Ioan Carpatiul, Una sută capete de mângâiere, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Ioan Casian (Sf.), Aşezămintele mânăstireşti, Scrieri alese, trad. Vasile Cojocaru, PSB 57, EIB, Bucureşti, 1990

– Ioan Casian (Sf.), Convorbiri duhovniceşti, Scrieri alese, trad. David Popescu, PSB 57, EIB, Bucureşti, 1990

– Ioan Casian (Sf.), Despre cele opt gânduri ale răutăţii, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Ioan Casian (Sf.), Despre întruparea Domnului, Scrieri alese, trad. D. Popescu, PSB 57, EIB, Bucureşti, 1990

– Ioan Damaschin (Sf.), Cele trei tratate contra iconoclaştilor, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 1998

– Ioan Damaschin (Sf.), Dogmatica, trad. D. Fecioru, ediţia a II-a, EIB, Bucureşti, 1943

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Cuvânt de sfătuire către Teodor cel căzut, în vol. Despre feciorie, Apologia vieţii monahale, Despre creşterea copiilor, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 2001

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Despre feciorie, în vol. Despre feciorie, Apologia vieţii monahale, Despre creşterea copiilor, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 2001

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Despre mărginita putere a diavolului, Despre căinţă, Despre necazuri şi biruirea tristeţii, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 2002

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Omiliile despre pocăinţă, în Sf. Ioan Gură de Aur, Omiliile despre pocăinţă şi Sf. Sofronie al Ierusalimului, Viaţa Cuvioasei Maria Egipteanca, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 1998

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Omilii la Epistola către Romani, trad. P. S. Teodosie Atanasiu, revizuită şi îngrijită de Cezar Păvălaşcu şi Cristian Untea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Omilii la Facere, trad. D. Fecioru, PSB 21-22, EIB, Bucureşti, vol. I- 1987; vol. II – 1989

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Omilii la Matei, trad. D. Fecioru, PSB 23, EIB, Bucureşti, 1994

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Omilia rostită când a fost hirotonit preot, trad. D. Fecioru, în vol. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, EIB, Bucureşti, 1987

– Ioan Gură de Aur (Sf.),  Predici la Sărbători Împărăteşti şi Cuvântări de laudă la Sfinţi, trad. D. Fecioru, EIB, Bucureşti, 2002

– Ioan Gură de Aur (Sf.), Tratatul despre preoţie, trad. D. Fecioru, în vol. Sf. Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie de Nazianz, Sf. Efrem Sirul, Despre preoţie, EIB, Bucureşti, 1987

– Ioan Scărarul (Sf.), Scara duhovnicescului urcuş, trad. D. Stăniloae, F 9, EIB, Bucureşti, 1980

– Isaac Sirul (Sf.), Cuvinte către singuratici, partea II, trad. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2003

– Isaac Sirul (Sf.), Cuvinte către singuratici, partea III, trad. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2005

– Isaac Sirul (Sf.), Cuvinte despre sfintele nevoinţe, trad. D. Stăniloae, F 10, EIB, Bucureşti, 1981

– Isaia Pustnicul, Douăzeci şi nouă de cuvinte, trad. D. Stăniloae, F 12, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991

– Isaia Pustnicul, Fragmente, trad. D. Stăniloae, F 12, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991

– Isichie Sinaitul (Sf.), Scurt cuvânt de folos sufletului şi mântuitor despre trezvie şi virtute, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Iustin Martirul şi Filosoful (Sf.), Dialogul cu iudeul Trifon, trad. Olimp Căciulă, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, EIB, Bucureşti, 1980

– Iustin Martirul şi Filosoful (Sf.), Apologia întâia, trad. Olimp Căciulă, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, EIB, Bucureşti, 1980

– Macarie Egipteanul (Sf.), Omilii duhovniceşti, trad. Constantin Corniţescu, PSB 34, EIB, Bucureşti, 1992

– Macarie Egipteanul (Sf.), 21 de Cuvântări despre mântuire, trad. Ioasaf Popa, Editura Anastasia, Bucureşti, 2001

– Marcu Ascetul, Despre cei ce-şi închipuie că se îndreptează din fapte, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Marcu Ascetul, Epistolă către Nicolae Monahul, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Marcu Ascetul, Răspuns acelora care se îndoiesc de Dumnezeiescul Botez, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Ambigua, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 80, EIB, Bucureşti, 1983

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Capetele despre cunoştinţa de Dumnezeu, trad. D. Stăniloae, F 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Capetele despre dragoste, trad. D. Stăniloae, F 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Capetele gnostice, trad. D. Stăniloae, F 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Capetele teologice, F 2, ediţia a II-a, Ed. Harisma, Bucureşti, 1993

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Cuvânt ascetic, trad. D. Stăniloae, F 2, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Epistolele, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 82, EIB, Bucureşti, 1990

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Întrebări, nedumeriri şi răspunsuri, trad. D. Stăniloae, F 2, ediţia a II-a, Editura Harisma, Bucureşti, 1993

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Răspunsuri către Talasie, trad. D. Stăniloae, F 3, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Scrieri despre cele două nevoinţe în Hristos, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 82, EIB, Bucureşti, 1990

– Maxim Mărturisitorul (Sf.), Scurtă tâlcuire a rugăciunii Tatăl nostru,

– Metodiu de Olimp, Banchetul sau Despre castitate, trad. C. Corniţescu, în Sf. Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp, Scrieri, PSB 10, EIB, Bucureşti, 1984

– Metodiu de Olimp, Aglaofon sau despre înviere, trad. C. Corniţescu, în Sf. Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp, Scrieri, PSB 10, EIB, Bucureşti, 1984

– Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire şi despre cunoştinţă, trad. D. Stăniloae, F 6, EIB, Bucureşti, 1977

– Nichita Stithatul, Vederea duhovnicească a raiului, trad. D. Stăniloae, F 6, EIB, Bucureşti, 1977

– Nil Ascetul, Cuvânt ascetic, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Origen, Comentariu la Evanghelia după Ioan, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi N. Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Comentariu la Evanghelia după Matei, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi N. Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Contra lui Celsus, Scrieri alese IV, trad. T. Bodogae, PSB 9, EIB, Bucureşti, 1984

– Origen, Convorbirile cu Heraclide, Scrieri alese III, trad. T. Bodogae, PSB 8, EIB,                                           Bucureşti, 1982

– Origen, Despre principii, Scrieri alese III, trad. T. Bodogae, PSB 8, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Despre rugăciune, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi Nicolae Neaga, PSB 7, EIB,                      Bucureşti, 1982

– Origen, Exortaţie la martiriu, Scrieri alese III, trad. Constantin Galeriu, PSB 8, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Filocalia, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi Nicolae Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Omilii la Cartea Cântarea Cântărilor, Scrieri alese I, trad. T. Bodogae şi N. Neaga,                   PSB 6, EIB, Bucureşti, 1981

– Origen, Omilii la Cartea Ieşirii, Scrieri alese I, trad. T. Bodogae şi N. Neaga,                   PSB 6, EIB, Bucureşti, 1981

– Origen, Omilii la Cartea Iosua, Scrieri alese I, trad. T. Bodogae şi N. Neaga, PSB 6, EIB,                           Bucureşti, 1981

– Origen, Omilii la Cartea Proorocului Ieremia, Scrieri alese I, trad. T. Bodogae şi N. Neaga,             PSB 6, EIB, Bucureşti, 1981

– Origen, Omilii la Evanghelia după Luca, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi N. Neaga,                   PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, trad. D. Stăniloae, F 5, EIB, Bucureşti, 1976

– Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Scrieri, trad. D. Popescu, PSB 72, EIB,                              Bucureşti, 1992

– Simeon Metafrastul (Sf.), Parafrază la Sfântul Macarie Egipteanul, trad. D. Stăniloae, F 5, EIB, Bucureşti, 1976

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Cateheze, Scrieri II, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1999

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Cele 225 de capete teologice şi practice, trad. D. Stăniloae, F 6, EIB, Bucureşti, 1977

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Cuvântările morale, trad. D. Stăniloae, F 6, EIB, Bucureşti, 1977

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Discursuri teologice şi etice, Scrieri I, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1998

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2001

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Metoda sfintei rugăciuni şi atenţiuni, trad. D. Stăniloae, F 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Talasie Libianul, Despre dragoste, înfrânare şi petrecerea cea după minte, trad. D. Stăniloae, F 4, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1948

– Teodoret al Cirului, Istoria bisericească, Scrieri II, trad. Vasile Sibiescu, PSB 44, EIB, Bucureşti, 1995

– Teofil al Antiohiei, Trei cărţi către Autolic, trad. D. Fecioru, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, EIB, Bucureşti, 1980

– Teolipt al Filadelfiei, Cuvinte către filadelfieni, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Teolipt al Filadelfiei, Cuvinte duhovniceşti, Imne şi Scrisori, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2000

– Teolipt al Filadelfiei, Despre lucrarea cea ascunsă întru Hristos, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Teolipt al Filadelfiei, Despre ostenelile vieţii călugăreşti, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Tertulian, Despre prescripţia contra ereticilor, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Despre răbdare, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Despre rugăciune, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Tratate dogmatice şi apologetice (Către martiri, Către Scapula, Despre trupul lui Hristos, Împotriva lui Hermoghene, Împotriva lui Praxeas), trad. Dionisie Pîrvuloiu, Editura Polirom, Iaşi, 2007

– Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, trad. Dumitru C. Vişan, ediţia a II-a, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1991

– Vasile cel Mare (Sf.), Constituţiile ascetice, Scrieri II, trad. Iorgu Ivan, PSB 18, EIB,                        Bucureşti, 1989

– Vasile cel Mare (Sf.), Despre Sfântul Duh, Scrieri III, trad. C. Corniţescu şi T. Bodogae, PSB 12, EIB, Bucureşti, 1988

– Vasile cel Mare (Sf.), Epistole, Scrieri III, trad. C. Corniţescu şi T. Bodogae, PSB 12, EIB,                          Bucureşti, 1988

– Vasile cel Mare (Sf.), Omilii la Hexaimeron, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 17, EIB, Bucureşti, 1986

– Vasile cel Mare (Sf.), Omilii la Psalmi, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 17, EIB, Bucureşti, 1986

– Vasile cel Mare (Sf.), Omilii şi cuvântări, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 17, EIB, Bucureşti,      1986

– Vasile cel Mare (Sf.), Regulile mari, Scrieri II, trad. I. Ivan, PSB 18, EIB, Bucureşti, 1989

– Vasile cel Mare (Sf.), Regulile mici, Scrieri II, trad. I. Ivan, PSB 18, EIB, Bucureşti, 1989

– Varsanufie (Sf.), Scrisori duhovniceşti, trad. D. Stăniloae, F 11, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990

C. Lucrări şi studii teologice

– Abrudan, Dumitru, Emilian Corniţescu, Arheologie biblică, EIB, Bucureşti, 1994

– Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Ed. Artemis, Bucureşti, vol. I – 1994; vol. II şi vol. III – 1995

– Coman, I. G., Patrologie, EIB, Bucureşti, vol. I – 1984; vol. II – 1985

– Daniel, Constantin, Pe urmele vechilor civilizaţii, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1987

– Dicţionar biblic, trad. Constantin Moisa (titlul original: Nouveau dictionnaire biblique revise), Editura Stephanus, Bucureşti, vol. I – 1995, vol. II – 1996, vol. III – 1997

Dicţionar enciclopedic de Iudaism, trad. Viviane Prager, C. Litman şi Ţicu Goldstein, Editura Hasefer, Bucureşti, 2000

– Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1985

– Eliade, Mircea, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol. I, ediţia a II-a, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1992

– Moldoveanu, Nicolae, Dicţionar biblic de nume proprii şi cuvinte rare, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1995

– Negoiţă, Athanase, Teologia biblică a Vechiului Testament, Ed. Credinţa noastră, Bucureşti, 1992

– Prelipcean, Vladimir, Nicolae Neaga, Gh. Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament (pentru Institutele teologice), ediţia a II-a, EIB, Bucureşti, 1985

– Stăniloae, Dumitru, Teologia morală ortodoxă, vol. III, EIB, Bucureşti, 1981

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, I, Facerea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002

Publicitate
Comentarii
 1. […] că, în loc să umble brambura prin boscheţi ori pe acoperişe, umplându-se de cine ştie ce vieţuitoare, mai bine meditează pe dulapul fierbinte. Este ştiut că, în zona de vest a […]

 2. […] Bibliografie la Comentarii la Cartea Facerea […]

 3. […] on Daca votul prin corespondenta …vladcelgroaznic on Daca votul prin corespondenta …Bibliografie la Come… on Daca votul prin corespondenta …luni de fiere … on Daca votul prin corespondenta […]

 4. Jocul | Caius spune:

  […] părea indispus. Încă din zori îşi anulă două întâlniri cu ambasadori cicălitori, cerând să vină la el sepepistul Vasile. Ca […]

 5. […] de cosmar in trei …Nataşa pe dulapul fi… on Descoperire de cosmar in trei …Bibliografie la Come… on Descoperire de cosmar in trei …luni de fiere … on Descoperire de cosmar in trei […]

 6. […] ,ioanuscateol […]

 7. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 8. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW , […]

 9. […] ,ioanuscateol ,ilarie8 ,caius67 ,ivanuska ,georgevalah ,cristi […]

 10. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 11. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 12. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW […]

 13. […] Ana Usca, Androxa,  Caius, DispecerBlogosfera,  Drum spiro spero,  Gabi123,  Ilarie, Melami, Ioan Sorin Usca, Zina Lecturi recenzate, Link Ping, Luna Pătrata, Rokssana, Supravietuitor,  Vania, Verovers, Vis […]

 14. […] în piept, citi la repezeală titlul: Asasin sângeros dat în urmărire generală! Ciudat, gândul îi merse către Tavi, singurul său sprijin de când sosise în capitală. Acesta-l ajutase de curând […]

 15. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 16. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 17. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW […]

 18. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW […]

 19. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , Ana , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna ,  […]

 20. […] vis-si-realitate-2,ilarie8,romanianstampnews,ioanuscateol,alicegeorgiana […]

 21. […] Găbiţa, ZINCA!,  Vania şi DoamnA ANA- mereu- nerenunţînd la gîndulcă vom (re)vedea Sankt Petersburgul visului meu, Mirela, Omu’,  […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s