Bibliografia Comentariilor la Apocalipsa

Posted: 31/07/2011 in Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

 

 

A. Sfânta Scriptură

– Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli, EIB, Bucureşti, 2001

Biblia Sacra Vulgata, Editionem quartam emendatam cum sociis B. Fischer, H. I. Frede, H. F. D. Sparks, W. Thiele, praeparavit Roger Gryson, Stuttgart, 1994

Noul Testament cu Psalmii, tipărit cu aprobarea Sfântului Sinod, sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Iustin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, EIB, Bucureşti, 1983

Noul Testament, tradus şi adnotat de Emil Pascal, ediţia a IV-a, Éditions du dialogue; Société d’éditions internationales, Paris, 1992

The Greek New Testament, Former Editions edited by Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Allen Wikgren, Fourth Revised Edition edited by Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini and Bruce M. Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Münster/Westfalia, Deutsche Bibelgesellschaft /United Bible Societies, Stuttgart, 1993

B. Scrieri patristice

Actele martirice, trad. Ioan Rămureanu, în colecţia „Părinţi şi scriitori bisericeşti” (în continuare, abreviat: PSB), nr. 11, EIB, Bucureşti, 1982

– Ambrozie al Milanului (Sf.), Scrisori, Scrieri II, trad. David Popescu, PSB 53, EIB, Bucureşti, 1994

– Andrei al Cezareei Capadociei (Sf.), Tâlcuire la Apocalipsă, tălmăcire îndreptată de Florin Stuparu, Editura Sofia/Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2007

– Atanasie cel Mare (Sf.), Epistolele către Serapion, Scrieri II, trad. Dumitru Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1988

– Atanasie cel Mare (Sf.), Tratat despre întruparea Cuvântului, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1987

– Atanasie cel Mare (Sf.), Trei Cuvinte împotriva arienilor, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 15, EIB, Bucureşti, 1987

– Calist Patriarhul, Capete despre rugăciune, trad. D. Stăniloae, Colecţia Filocalia (F) nr. 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr, Scrieri I, trad. D. Stăniloae, PSB 38, EIB, Bucureşti, 1991

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Despre Sfânta Treime, Scrieri III, trad. D. Stăniloae, PSB 40, EIB, Bucureşti, 1994

– Chiril al Alexandriei (Sf.), Glafire, Scrieri II, trad. D. Stăniloae, PSB 39, EIB, Bucureşti, 1992

– Chiril al Ierusalimului (Sf.), Catehezele, vol. I, trad. Dumitru Fecioru, EIB, Bucureşti,1943

– Ciprian al Cartaginei (Sf.), Despre rugăciunea domnească, trad. David Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Ciprian al Cartaginei (Sf.), Despre unitatea Bisericii ecumenice, trad. David Popescu, în Apologeţi de limbă latină, PSB 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Clement Alexandrinul, Pedagogul, Scrieri I, trad. D. Fecioru, PSB 4, EIB, Bucureşti, 1982

– Clement Alexandrinul, Stromate, Scrieri II, trad. D. Fecioru, PSB 5, EIB, Bucureşti, 1982

– Clement Romanul (Sf.), Epistola către Corinteni, trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

Din viaţa Sfântului Grigorie, Arhiepiscopul Salonicului, Făcătorul de minuni, trad. D. Stăniloae, F 8, EIB, Bucureşti, 1979

– Dionisie Areopagitul (Sf.), Despre Ierarhia cerească, Opere complete, trad. D. Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996

– Dionisie Areopagitul (Sf.), Despre numirile dumnezeieşti, Opere complete, trad. D. Stăniloae, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996

Dorotei (Ava), Învăţături de suflet folositoare, trad. D. Stăniloae, F 9, EIB, Bucureşti, 1980

– Efrem Sirul (Sf.), Imne I, Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii şi Învierii, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1999

– Eusebiu de Cezareea, Istoria bisericească, Scrieri I, trad. Teodor Bodogae, PSB 13, EIB, Bucureşti, 1987

– Evagrie Ponticul (Monahul), Cuvânt despre rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 1, Tipografia Arhidiecezană, Sibiu, 1946

– Grigorie de Nazianz (Sf.), Cele cinci cuvântări teologice, trad. D. Stăniloae, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993

– Grigorie Palama (Sf.), Capete despre cunoştinţa naturală, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Despre împărtăşirea dumnezeiască, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Despre sfânta lumină, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Palama (Sf.), Omilii, vol. III, trad. Parascheva Grigoriu, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2007

– Grigorie Sinaitul (Sf.), Capete foarte folositoare în acrostih, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Sinaitul (Sf.), Învăţătură despre liniştire şi rugăciune, trad. D. Stăniloae, F 7, EIB, Bucureşti, 1977

– Grigorie Taumaturgul (Sf.), Discursul adresat lui Origen, trad. Constantin Corniţescu, în Sf. Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp, Scrieri, PSB 10, EIB, Bucureşti, 1984

– Herma, Păstorul, trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

– Ioan Damaschin (Sf.), Dogmatica, trad. D. Fecioru, ediţia a II-a, EIB, Bucureşti, 1943

– Ioan Scărarul (Sf.), Scara duhovnicescului urcuş, trad. D. Stăniloae, F 9, EIB, Bucureşti, 1980

– Isaac Sirul (Sf.), Cuvinte către singuratici, Partea a III-a, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2005

– Isaia Pustnicul, Douăzeci şi nouă de cuvinte, trad. D. Stăniloae, F 12, Ed. Harisma, Bucureşti, 1991

– Iustin Martirul şi Filosoful (Sf.), Dialogul cu iudeul Trifon, trad. Olimp Căciulă, în Apologeţi de limbă greacă, PSB 2, EIB, Bucureşti, 1980

Învăţătură a celor 12 Apostoli (Didahia), trad. D. Fecioru, în Scrierile Părinţilor apostolici, PSB 1, EIB, Bucureşti, 1979

– Lactantius, Instituţiile divine, traducere şi note: Petru Pistol, studiu introductiv: Claudiu T. Arieşan, în Colecţia „Cum Patribus”,  Editura Învierea, Timişoara, 2004

– Macarie Egipteanul (Sf.), 21 de Cuvântări despre mântuire, trad. Ioasaf Popa, Editura Anastasia, Bucureşti, 2001

– Macarie Egipteanul (Sf.), Omilii duhovniceşti, trad. Constantin Corniţescu, PSB 34, EIB, Bucureşti, 1992

– Metodiu de Olimp, Banchetul sau Despre castitate, trad. C. Corniţescu, în Sf. Grigorie Taumaturgul şi Metodiu de Olimp, Scrieri, PSB 10, EIB, Bucureşti, 1984

– Origen, Comentariu la Evanghelia după Ioan, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi Nicolae Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Contra lui Celsus, Scrieri alese IV, trad. T. Bodogae, PSB 9, EIB, Bucureşti, 1984

– Origen, Convorbirile cu Heraclide, Scrieri alese III, trad. T. Bodogae, PSB 8, EIB,                                           Bucureşti, 1982

– Origen, Despre principii, Scrieri alese III, trad. T. Bodogae, PSB 8, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Exortaţie la martiriu, Scrieri alese III, trad. Constantin Galeriu, PSB 8, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Filocalia, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi N. Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Omilii, comentarii şi adnotări la Geneză, Colecţia Tradiţia creştină (TC) nr. 1, trad. Adrian Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2006

– Origen, Omilii la Evanghelia după Luca, Scrieri alese II, trad. T. Bodogae şi N. Neaga, PSB 7, EIB, Bucureşti, 1982

– Origen, Omilii  şi adnotări la Exod, TC 2, trad. Adrian Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2006

– Origen, Omilii  şi adnotări la Levitic, TC 3, trad. Adrian Muraru, Ed. Polirom, Iaşi, 2006

– Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Scrieri, trad. D. Popescu, PSB 72, EIB,                              Bucureşti, 1992

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Cateheze, Scrieri II, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1999

– Simeon Noul Teolog (Sf.), Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, trad. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2001

– Tertulian, Despre pocăinţă, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Despre rugăciune, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Despre suflet, trad. D. Popescu, în Apologeţi de lim­bă latină, P.S.B. 3, EIB, Bucureşti, 1981

– Tertulian, Tratate dogmatice şi apologetice (Către martiri, Către Scapula, Despre trupul lui Hristos, Împotriva lui Hermoghene, Împotriva lui Praxeas), TC 4, trad. Dionisie Pîrvuloiu, Editura Polirom, Iaşi, 2007

– Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, trad. Dumitru C. Vişan, ediţia a II-a, Editura Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1991

– Varsanufie (Sf.), Scrisori duhovniceşti, trad. D. Stăniloae, F 11, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990

 

 

C. Dicţionare, lucrări şi studii

Apocalipsa lui Ioan în tradiţia iudeo-creştină, studiu introductiv: Cristian Bădiliţă, traduceri de Petru Creţia şi Cristian Bădiliţă, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998

– Bădiliţă, Cristian, Manual de anticristologie [Studii, dosar biblic, traduceri şi comentarii], Editura Polirom, Iaşi, 2002

– Brown, Raymond E., Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy (coordonatori), Introducere şi comentariu la Sfânta Scriptură, IX, Literatura ioaneică, trad. P. Dumitru Groşan, Ed. Galaxia Gutenberg, f. l., 2007

– Chevalier, Jean, Alain Gheerbrant (coordonatori), Dicţionar de simboluri, Ed. Artemis, Bucureşti, vol. I – 1994; vol. II şi vol. III – 1995

– Dante Alighieri, Divina Comedie – Infernul, text bilingv cu versiune românească, note, comentarii, postfaţă şi repere bibliografice de Răzvan Codrescu, Editura Christiana, Bucureşti, 2006

– Dicţionar biblic, trad. Constantin Moisa (titlul original: Nouveau dictionnaire biblique révisé), Editura Stephanus, Bucureşti, vol. I – 1995, vol. II – 1996, vol. III – 1997

– Mircea, Ioan, Dicţionar al Noului Testament A-Z, EIB, Bucureşti, 1984

– Nicolaescu, I. Nicolae, Grigorie Marcu, Sofron Vlad şi Liviu G. Munteanu, Studiul Noului Testament, Manual pentru Institutele teologice, ediţia a II-a, EIB, Bucureşti, 1977

– Stăniloae, Dumitru, Teologia dogmatică ortodoxă, I-III, EIB, Bucureşti, 1978

– Riasanovsky, Nicholas V., O istorie a Rusiei, trad. Areta Voroniuc, ediţie îngrijită, note şi postfaţă de Mihai Cojocariu, Institutul European, Iaşi, 2001

– Tauşev, Averchie, Apocalipsa Sfântului Ioan [un comentariu ortodox], trad. Felix Truşcă, Editura Sofia/Editura Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2005

– Tenace, Michelina, Anticristul, studiu introductiv de Gino Piovesana, traducere de Christian Tămaş, Ed. Ars longa, Iaşi, 1997

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, I, Facerea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, II, Ieşirea, Ed. Christiana, Bucureşti, 2002

– Usca, Ioan Sorin, Ana Usca, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, III, Leviticul, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, IV, Numerii, Ed. Christiana, Bucureşti, 2003

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, V, Deuteronomul, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, VI, Iosua, Ed. Christiana, Bucureşti, 2004

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, VII, Judecătorii. Rut, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, VIII, 1-2 Regi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2005

– Usca, Ioan Sorin, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, IX, 3-4 Regi, Ed. Christiana, Bucureşti, 2006

– Usca, Ioan Sorin, Ioan Traia, Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinţilor Părinţi, X, 1-2 Paralipomena, Ed. Christiana, Bucureşti, 2007

Publicitate
Comentarii
 1. […] Theodora on O intrebare la care Dinu Patri…ALM on O intrebare la care Dinu Patri…Bibliografia Comenta… on In atentia bolnavilor cronici …Limba nenumibilă | C… on In atentia bolnavilor […]

 2. […] Lazaroiu nu a rezolv…60.000 de israelieni… on Sebastian Lazaroiu nu a rezolv…Bibliografia Comenta… on Sebastian Lazaroiu nu a rezolv…Limba nenumibilă | C… on Sebastian Lazaroiu nu a […]

 3. […] ,dictaturajustitiei,romanianstampnews ,ioanuscateol […]

 4. […] pentru pinguitorii: Rokssana, Teologul, Ana Usca, Androxa, Theodora, Caius, Carmen, Shayna, Teo, Vania, Mirela […]

 5. […] şi celor care mă mângâie cu ping-uri între urechiuşe: Alberto, Gabriela Elena,  Rokssana, Teologul, Ana Usca, Androxa, Theodora, Caius, Carmen, Shayna, Teo,Vania, Mirela […]

 6. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 7. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , GabryelleH , […]

 8. […] Verovers, Alice, Alice Georgiana, Androxa, Caius, Luna Patrata,Cella, Drum spiro, spero,  Ilarie, Ioan Sorin Usca, Nea Costache, Rokssana, Se-cret, Theodora,  Vania, Vis si realitate, Clipe de Cluj,  […]

 9. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW , […]

 10. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW , […]

 11. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 12. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 13. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel ,  […]

 14. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel ,  […]

 15. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW ,  […]

 16. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel ,  […]

 17. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW , […]

 18. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 19. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 20. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel , […]

 21. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 22. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , Schtiel […]

 23. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW […]

 24. […] , Ana U , Androxa , Caius , Cristi , George , Ilarie , Ioan U , AliceG , Principessa , Toscana , Rokssana , Hanny-Bunny , Vania , Zazuza , Shayna , VizualW […]

 25. […] -X-,  Daurel,Melami,  Napocel, Gabi Cimpoca,  Gina, CARMEN , Teo Negura,Rokssana, Sorin, Ioan Sorin Usca, Haicăsepoate!, Caius,   Theodora, Umograf,  Zina Lecturi recenzate. 22 Mai 1938, antimise, […]

 26. Mihail Nicolae Stanca spune:

  Fiti binecuvantat, cu toti cei dragi ai Sf. Voastre, pentru munca deosebita pe care o faceti, postand Comentariile Sf. Parinti.
  Va multumim si va sarutam drepata, cu smerita si cuvenita metanie! Mihail

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s