Comentarii la Apocalipsa – 8

Posted: 19/05/2011 in Apocalipsa

CAPITOLUL 8 – Pecetea a şaptea şi cădelniţa de aur. Primele patru trâmbiţe.

 

1: Şi când Mielul a deschis pecetea a şaptea, tăcere s-a făcut în cer, ca la o jumătate de ceas.

O jumătate de ceas: „în simbol: perioadă relativ scurtă, dar încordată, sub tensiune, în aşteptarea teribilelor evenimente ce vor urma; liniştea văzduhului înaintea furtunii”[1].

„Astfel este şi în lumea văzută. Stârnirea unei furtuni este adesea precedată de o linişte adâncă. În ceruri, această linişte semnifică luarea aminte cu evlavie din partea îngerilor şi a oamenilor care stau înaintea tronului lui Dumnezeu, pentru a aştepta înfricoşătoarele semne ale mâniei lui Dumnezeu dinaintea sfârşitului lumii şi a arătării împărăţiei lui Hristos”[2].

2: Şi-am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat lor şapte trâmbiţe.

„Trâmbiţa (trompeta): instrument muzical simbolic, care anunţă marile intervenţii justiţiare ale lui Dumnezeu”[3].

„Numărul celor şapte îngeri arată veacul acesta[4] şi Sâmbăta, adică odihna sfinţilor care drept curge. Prin desfacerea peceţii a şaptea se închipuie dezlegarea vieţii pământeşti […]. Iar tăcerea arată buna rânduială a îngerilor şi temerea de Dumnezeu şi neştiinţa celei de a doua veniri. Iar jumătate de ceas arată scurtarea vremii bătăliilor şi arătarea împărăţiei lui Hristos pe pământ”[5].

3: Şi un alt înger a venit şi a stat la altar, având o cădelniţă de aur; şi i s-a dat lui tămâie multă, pentru ca-mpreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor s-o aducă pe altarul de aur cel de dinaintea tronului.

Jertfelnicul de aur, în care s-a pus toată puterea de slujbă sfântă şi pe care sunt aduse jertfele de mucenicie, este Hristos”[6].

„Îngerul lui Dumnezeu arătându-se, opreşte cu cuvântul numai lucrarea potrivnică din noi şi mişcă lumina minţii la lucrare fără rătăcire. Cuvântul spus în Apocalipsă, că îngerul aduce tămâie ca să o adauge la rugăciunile Sfinţilor, socotesc că este harul acesta, care e lucrat prin înger. Căci el sădeşte cunoştinţa adevăratei rugăciuni, încât mintea stă de aici înainte în afară de orice clintire şi nepăsare”[7].

4: Şi fumul tămâiei s-a suit din mâna îngerului, împreună cu rugăciunile sfinţilor, înaintea lui Dumnezeu.

Fumul tămâiei s-a suit: rugăciunile sfinţilor ce se aduc prin înger sunt primite”[8].

5: Şi îngerul a luat cădelniţa şi a umplut-o din focul altarului şi a aruncat pe pământ; şi s-au pornit tunete şi glasuri şi fulgere şi cutremur.

„Chipul acestui înger îl poartă fiecare arhiereu (episcop) ca un mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, cel ce înalţă rugăciunile unora şi milostivirile altora cu rugăciunea, iar pe cei păcătoşi îi mustră fie cu cuvântul, fie cu certări mai grele”[9].

6: Iar cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au gătit să trâmbiţeze.

Până aici şi în continuare se arată semne ale vremurilor de pe urmă.

7: Şi a trâmbiţat întâiul înger: şi s-a pornit grindină şi foc amestecat cu sânge şi au căzut pe pământ; şi a ars o treime din pământ, şi au ars o treime din copaci, şi a ars iarba verde toată.

Această calamitate aminteşte de cea de-a şaptea plagă care a lovit Egiptul (Ieşirea 9, 22-26)[10].

„Noi socotim mai ales aceasta, că cei ce se vor munci în viitor nu vor fi doar a treia parte din toată firea omenească, ci mult mai mulţi, căci zice: Largă e calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află (Matei 7, 13). Iar aici se arată multele bătăi de dinaintea sfârşitului. Astfel, grindina închipuie muncile ce se vor pogorî din cer după dreapta judecată. Iar focul amestecat cu sânge arată cele făcute prin mâinile păgânilor, sfărâmările cetăţilor, arderea lor cu foc şi uciderea oamenilor. De unde vedem că a treia parte din făpturile de pe pământ vor fi cuprinse şi omorâte, pentru că războaiele îi pierd nu numai pe oameni, ci şi tot ceea ce rodeşte pe pământ”[11].

8: Şi a trâmbiţat al doilea înger: şi ceva ca un munte mare arzând în foc s-a prăbuşit în mare. Şi o treime din mare s-a prefăcut în sânge,

Cataclism care aminteşte de cea de a patra plagă cu care a fost lovit Egiptul, în vremea lui Moise (Ieşirea 7, 14-24)[12].

9: şi o treime din făpturile cu viaţă-n ele care sunt în mare au murit, şi o treime din corăbii s-au sfărâmat.

Locul e folosit, alături de alte citate scripturistice, spre a sublinia diferenţa dintre Creator şi creatură, într-o polemică cu cei ce coborau pe Fiul între creaturi[13].

„Nu este rău dacă se va numi viaţa de acum mare, socotind că a treia parte din cele ce sunt în ea o spune pentru adâncul judecăţilor lui Dumnezeu, Care, cu adevărat, pe unii îi munceşte curând, iar pe alţii îi aşteaptă să se întoarcă şi să se pocăiască. Iar prin munte mare îl înţelegem (ca şi alţi dascăli) pe diavolul, care e ars şi acum cu focul mâniei împotriva noastră şi va fi ars apoi în gheenă. Acesta, diavolul, în vremea puterii lui libere, strică şi pierde a treia parte din mare (adică din lume) […]. Apoi, mai înţelegem că li se aduce moartea sufletească celor ce hulesc cu cuvintele şi cu faptele lor în marea lumii”[14].

10: Şi a trâmbiţat al treilea înger: şi o stea uriaşă a căzut din cer arzând ca o făclie, şi a căzut peste o treime din râuri şi peste izvoarele apelor.

11: Şi numele stelei: i se zice Pelin. Şi o treime din ape s-au făcut ca pelinul şi mulţi dintre oameni au murit din pricina apelor, că se făcuseră amare.

Pelin: „textual: Absint. Plantă amară, socotită otrăvitoare; simbol al amărăciunii şi nocivităţii pedepselor”[15].  „Apa devine de nebăut din cauza amărelii şi, în acelaşi timp, primejduieşte viaţa oamenilor, căci pelinul era socotit în vechime ca otrăvitor”[16].  „În textul Apocalipsei, Absint (Apsintos[17]) este numele dat unui astru strălucind ca o torţă şi simbolizând, istoric, pe regele Babilonului care va devasta Israelul şi, profetic, pe Satan […]. Potrivit interpretărilor exegeţilor creştini, căderea stelei Absint ar fi unul dintre acele cataclisme cosmice care ar constitui preludiul Marii Zile a Domnului, adică al sfârşitului lumii şi al Judecăţii de Apoi. Această stea căzută îi va chinui pe locuitorii pământului cu o amărăciune de moarte. Izbitor este faptul că acest chin şi aceşti morţi vor proveni din apele devenite amare. Referindu-ne la simbolistica generală a apei, izvor primordial al vieţii, suntem îndemnaţi să interpretăm această stea Absint ca fiind o calamitate căzând din cer şi infestând înseşi izvoarele vieţii. Ne-am putea gândi la Hiroshima sau la o explozie nucleară, care ar face apele mortal de radioactive, sau la nitraţii infiltraţi în pânzele freatice, prin abuzul de insecticide din agricultură. La nivelul interiorităţii, şi dintr-un punct de vedere analitic, se va putea spune că absintul simbolizează o pervertire a pulsiunii genezice, o corupere a izvoarelor, apele ce s-au făcut amare[18].

„Unii zic că prin absintos (pelin), care e amar, arată aici durerea ce va fi să fie păcătoşilor ce se vor munci în gheenă, care sunt numiţi ape, din pricina mulţimii lor (ceea ce e adevărat). Iar noi socotim că prin aceasta se însemnează şi durerile din vremea de acum. Şi steaua arată […] [pe] diavolul, despre care Isaia spune: Cum a căzut din cer Luceafărul, cel ce răsărea dimineaţa! (Isaia 14, 12). Căci acesta, care-i adapă pe oameni prin dulceaţă[19], cu răzvrătire tulburată şi amară se slobozeşte să aducă bătăi asupra oamenilor (însă nu asupra tuturor, ci numai peste a treia parte, pentru multa răbdare a lui Dumnezeu)”[20].

12: Şi a trâmbiţat al patrulea înger: şi o treime din soare a fost lovită, şi-o treime din lună şi o treime din stele, pentru ca o treime din ele să se-ntunece, şi ziua să-şi piardă o treime din lumină, şi noaptea tot aşa.

La o altă scară, se repetă a noua plagă ce a lovit Egiptul, cea a întunericului de trei zile (Ieşirea 10, 21-23).

„Pierderea unei treimi din lumina soarelui, lunii şi stelelor arată împuţinarea duratei zilei şi a nopţii. Şi prin aceasta înţelegem că Dumnezeu va slobozi ca cei răniţi să simtă durerea doar a treia parte din ce este curgere a vremii, în celălalt răstimp, mai mare, El chemându-i în taină la pocăinţă”[21].

13: Şi-am văzut şi-am auzit un vultur care zbura spre înaltul cerului şi striga cu glas mare: „Vai, vai celor ce locuiesc pe pământ, vai lor din pricina celorlalte glasuri ale trâmbiţei celor trei îngeri care-s gata să trâmbiţeze!”

„Primele patru trâmbiţe fuseseră îndreptate împotriva cosmosului, în timp ce ultimele trei trâmbiţe (care sunt cele trei vai după 8, 13) interesează omenirea mai direct”[22].

Prin lamentaţia vulturului „se arată împreună-pătimirea şi iubirea de oameni a dumnezeieştilor îngeri, cărora, după urmarea lui Dumnezeu, le pare rău de păcătoşii ce se vor munci. Şi cu mult mai mult de aceia care nici după bătăi nu se întorc, ci, locuind pe pământ şi gândind numai cele pământeşti, miros pulberea în locul ungerii ce s-a vărsat pentru noi. Iar celor ce sunt [cu mintea] în ceruri, durerea de jos şi greutăţile le sunt pricini pentru primirea cununilor celor neveştejite şi a răsplăţilor şi a darurilor”[23].


[1] BBVA, p. 1760

[2] Averchie Tauşev, Apocalipsa Sfântului Ioan [un comentariu ortodox], VIII

[3] BBVA, p. 1760

[4] Numărul 7 reprezintă şi timpul, cu ciclicitatea celor şapte zile ale săptămânii. De aceea, numărul 8 închipuie veşnicia, depăşirea timpului (7+1).

[5] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[6] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[7] Evagrie Monahul, Cuvânt despre rugăciune, 74-75

[8] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[9] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[10] Totodată, pe mulţi i-a făcut să se gândească la războaiele moderne şi la bombardamentele aeriene.

[11] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[12] Averchie, urmând şi altor opinii, se gândeşte aici la o erupţie vulcanică de amploare, pe fundul oceanului planetar; s-a emis şi ipoteza bătăliilor navale.

[13] Cf. Sf. Atanasie cel Mare, Trei Cuvinte împotriva arienilor, II, 45

[14] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[15] BBVA, p. 1760

[16] NTEP, p. 749 – În această stea s-au mai văzut, în vremurile mai noi, căderea unui meteorit sau vreo armă devastatoare a viitorului.

[17] Αψινθος

[18] DS III, art. Pelin, p. 64

[19] Păcatul se prezintă la început plin de făgăduieli ispititoare, abia după săvârşirea lui aducând amărăciunea.

[20] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[21] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

[22] ICSS IX, p. 174

[23] Sf. Andrei al Cezareii Capadociei, Tâlcuire la Apocalipsă, VIII

Comentarii
 1. […] , Gabi ,  Costin , Cristi , Lillee ,   Daniel , Deea , Irina , Matt ,  Greiere , Ilarie , Ioan U ,  Ana ,  Principessa ,  Toscana , PavelIonut ,  Rokssana , Sebastyan ,  Hanny-Bunny , Rares […]

 2. […] Alecu,    Alex,    Androxa,   Caius,    Deea,   Flavius,   Ioan Sorin Usca,  Hai ca se poate,    Ilarie8,    Vania,   Zina,    Luna patrata,    Marin,    […]

 3. […] loc: „Textul Masoretic: un […]

 4. […] că, în timpuri revolute, hălăduia prin astă lume un flăcău pe numele său Caius. De voinic, voinic era acesta, vorbele ştia destul de meşteşugit a le înşira, editând chiar fraze, […]

 5. […] copii, başca se mai aciuiră şi câteva pisici la casa omului. Pescarul se numea Ilarie, având de femeie pe Marieta; cât despre copii, nici cei doi nu mai ştiau ce nume le puseră, apăsaţi cum […]

 6. […] reacţionând la ceea ce le place sau le displace altora. Fii curajos şi urmează-ţi inima . Tu trebuie să-ţi urmezi propria ta cale unică, pentru a te onora pe tine însuţi şi pentru a-ţi […]

 7. […] de Cluj, Gabi123, Schtiel, Theodora Marinescu, Shayna, Răzvan Şerbu, Ana Usca, Ilarie Caius, Vania, Jocuri cu cuvinte, Teo Negură, Simion Cristian, Gabriela Savitsky, Rokssana, George […]

 8. […] Caius,    Ilarie,    Ana Usca,    Alecu,    Alex,   Theodora,    g1b2i3,   Ioan Sorin Usca,   Androxa,   Flavius,   Zina,   […]

 9. […] de Cluj, Florina, Gabi123, Gabi Rotaru, Gabriela Elena, Gabriela Savitsky, George Valah, Ilarie, Ioan Sorin Usca, Lumi nebune, Luna Patrata, Mesterul Manole, Mirela Pete, Nea Costache, Roxana, Rokssana, Se poate, […]

 10. […] „amulete; podoabe cu încărcătură religioasă”[2]. Stejarul: Septuaginta are terebintul, arbore răşinos din care se extrage […]

 11. […] Clipe de Cluj, Gabi123, Gabriela Elena, se-cret, Gina, Gabriela Elena, Aliceee, Gabriela Savitsky, Ioan Sorin Usca, Mirela,  Se poate,  Nea Costache, Daniel, CARMEN, Vania, Cati,Coolnewz, Caius, Melami, Teo […]

 12. […] Coolnewz, Aliceee, Gabriela Savitsky, Melami, Strong, Gabi, Gabi Cimpoca, Gabriela Neagu,Georgiana,Ioan Sorin Usca,  Nea Costache, Daniel, CARMEN, Vania, Cati,Coolnewz, Caius, Teo Negura, Stropi de suflet, […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s