Comentarii la Iov – 34

Posted: 21/03/2009 in Iov
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 34 – Cuvântul lui Elihu (continuare).

 

1: Elihu a vorbit mai departe şi a zis:

 

2: „Deci, ascultaţi la mine, voi, cei cu-Nţelepciunea,

deschideţi-vă-auzul, voi, cei ce-aveţi Ştiinţa;

3: urechea e cea care cuvintele le cearcă

aşa precum gâtlejul mâncările le gustă.

4: Să judecăm de-aceea noi înşine ce-i drept,

e bine să cunoaştem noi între noi ce-i bun.

5: Fiindcă Iov a spus-o cu gura: – Eu sunt drept,

dar Domnu-ndepărtează de mine judecata;

6: El judecăţii mele i-a-mpotrivit minciuna;

adâncă mi-i săgeata; eu, fără strâmbătate…

„Primul stih în Textul Masoretic: Cu privire la dreptatea mea sunt [socotit] mincinos[1].

7: Ah, cine e ca Iov

să bea cu uşurinţă batjocura ca apa,

Vorbind despre îndelunga răbdare, un părinte îşi sfătuieşte ucenicul: „Fă-te dar ca Iov, bând batjocura ca apa. Fă acestea şi cugetă totdeauna la ele”[2].

8: fără păcat şi fără nici cea mai mică vină

şi făr’ să-şi fi dat mâna cu cei fără de lege,

nici să fi mers pe cale cu cei necredincioşi?

9: Să nu zici: – Nu e omul cel care cercetează,

ci de la Domnu-i vine cerească cercetare.

Versetele 8-9 în „Textul Masoretic: 8. Umblă în tovărăşie cu făptuitorii fărădelegii şi merge alături de oamenii ticăloşi.  9. Căci a spus: «Nu-i e de folos omului să-şi afle desfătarea în Dumnezeu!»”[3].

10: De-aceea luaţi aminte, voi, inimi pricepute:

Nu-mi fie ca sub Domnul să fac ceva de rău,

sub Cel-Atotputernic să-l tulbur pe cel drept;

„Stihurile al doilea şi al treilea în Textul Masoretic: Departe e de Dumnezeu răutatea! Departe e de Cel Puternic nedreptatea!”[4].

11: Căci El plăteşte omul întocmai după faptă,

da, El pe om îl află în chiar purtarea lui.

„Al doilea stih în Textul Masoretic: Îl răsplăteşte pe om după căile lui[5].

12: Tu crezi că Domnul face ceva lipsit de noimă,

că Cel-Atotputernic încurcă judecata,

13: El, Cel ce-a dat pământul?

Cine-a făcut pământul şi lumea de sub cer?

„Textul Masoretic are: Cine I-a încredinţat pământul şi cine L-a pus peste lumea întreagă?”[6].

14: Că dac-ar vrea El totul pe loc să se oprească

şi duhul dintr-o dată să-l ţină lângă Sine,

„Aici nu e vorba de Duhul Sfânt, ci de duhul lui Dumnezeu care pune şi menţine totul în mişcare. În ebraică: Dacă El Şi-ar chema duhul înapoi / şi suflarea Şi-o va aduna la Sine…, un paralelism sinonimic care pledează pentru nemajuscularea substantivului duh[7].

„Omul care iubeşte credinţa se foloseşte ca Dumnezeu de toate firile zidirii. Căci credinţa îi dă putere să facă zidirea nouă, după asemănarea lui Dumnezeu[8]. Ai voit, zice, şi toate au stătut înaintea Ta. Şi de multe ori poate face toate din cele ce nu sunt. Iar cunoştinţa nu poate face ceva fără materie. Cunoştinţa nu cutează să facă ceea ce nu e dat firii. Pentru ce? Pentru că firea cugetătoare a apei nu primeşte pe spatele ei greutatea trupului şi cel ce se apropie de foc se arde, şi de-ar îndrăzni cineva să se apropie de acestea, s-ar primejdui”[9].

15: atunci deodată totul din viaţă ar muri

şi omul s-ar întoarce-n pământul de-nceput.

De aici, se aduce laudă lui Dumnezeu, „Cel ce a întemeiat pământul pe ape şi i-a dat duh ca să-l hrănească, a Cărui suflare dă viaţă universului; că dacă-şi va opri Duhul Său, universul va pieri”[10].

16: De nu pricepi, ascultă!,

auzul tău să vadă cuvintele cum sună!

17: Vezi tu că veşnic este, şi-n veşnicie drept,

Cel ce urăşte-n lume din veac fărădelegea

şi-i pierde pe cei răi,

„În Textul Masoretic: Oare cine urăşte dreptatea [poate] cârmui? Oare pe Cel drept şi mare Îl socoteşti ticălos?”[11].

18: El, Cel ce poat-să-i spună-mpăratului: Netrebnic!,

şi celor mari ai lumii, la fel: Nelegiuiţi!

„Primul stih în Textul Masoretic: Oare i se spune unui rege: «Nelegiuitule!»?”[12].

Aici, o tâlcuire hristologică, ce foloseşte o traducere cu sens diferit, dar care se poate armoniza cu traducerea de faţă: Iudeii, plini de mânie, spunând că trebuie să se acorde cinstirea cuvenită sâmbetei şi de către Dătătorul Legii, osândesc pe Hristos ca pe unul ce-a călcat-o, nerespectând ceea ce s-a scris: Necredincios este cel ce spune împăratului: Calci legea. De aceea au fost certaţi aspru de Mântuitorul, arătându-le că Legea a rânduit celor vechi odihna de sâmbăta ca un chip şi că Fiul Omului este Domn şi al Sâmbetei (Luca 6, 5)”[13].  „Cine îndrăzneşte să dispună după propria putere de legile împărăteşti şi să calce cele rânduite prin hotărârea şi gândirea stăpânitorilor, decât cel învestit cu cinstea şi mărirea împărătească? De aceea, cu înţelepciune s-a zis: Fără respect este cel ce zice împăratului: Calci Legea[14].

19: Cel ce Se uită ţintă în ochi la cel cinstit

nu ştie să-i cinstească-n cuvânt pe cei bogaţi,

să-i laude la chip

„Textul Masoretic are: cel care nu caută la faţa căpeteniilor şi nu-i dă întâietate bogatului faţă de sărac, căci mâna Lui i-a făcut pe toţi[15].

20: pe cei ce-n van se roagă şi strigă către om,

nelegiuiţii, zbirii sărmanilor din poartă.

„Textul Masoretic are: Într-o clipă mor şi în toiul nopţii poporul se răzvrăteşte şi trece, şi sunt îndepărtaţi tiranii, dar nu de mână [de om] – text neclar, traducere conjecturală”[16].

21: Căci El pe om nu-l vede decât în fapta lui,

dar nici ea, fapta-n sine, nici ea nu-L dă uitării,

„Chiar dacă omul păcătos, nelegiuitul, e dispus să facă abstracţie de existenţa şi veghea lui Dumnezeu, conştiinţa care rezidă în faptă nu poate scăpa, până la urmă, de această prezenţă”[17].

22: că pentru cel nemernic nu-i loc de ascunziş;

23: de-acum pe omul-semen mai mult n-o să-l înşele,

fiindcă Domnu-Şi are privirea peste toţi;

„Textul Masoretic […] are: Căci nu-i stabileşte omului un termen (?) să meargă la Dumnezeu la judecată[18].

24: El, Cel ce le cunoaşte pe cele neştiute,

slăvite, minunate şi multe fără număr,

„În Textul Masoretic: Îi zdrobeşte pe cei puternici fără să-i mai cerceteze şi-i aşază pe alţii în locul lor[19].

25: El este Cel ce ştie şi faptele lor toate

şi Se întoarce noaptea şi-i culcă la pământ.

26: Pe cei fără credinţă îi mistuie şi-i stinge,

dar ei, cu toate-acestea, nu pier şi-n faţa Lui,

„Dispariţia fizică a păcătoşilor pedepsiţi de Dumnezeu nu înseamnă că ei au dispărut şi din perspectiva unei judecăţi finale, definitive”[20].  „Textul Masoretic are: Ca pe nişte ticăloşi îi loveşte în văzul tuturor[21].

27: ei, cei ce de la legea lui Dumnezeu s-au dus

şi nici nu cunoscură a’ Sale judecăţi,

28: făcând la El s-ajungă strigarea celor slabi,

la El, Cel ce le-aude acestora strigarea.

29: Când El Se linişteşte, au cine-I bagă vină?

când El Şi-ascunde faţa, au cine-L va vedea?

El pentru neam e unul, şi-acelaşi pentru om,

30: şi dacă-nchide ochii când om viclean domneşte,

o face pentru răul ce vine din popor.

Versetele 29-30: „Textul Masoretic are: 29. Dar dacă El nu face nimic (literal: stă liniştit – n. t.) cine osândeşte? Ţi dacă El Îşi dezvăluie faţa, cine Îl poate zări? Dar El veghează asupra neamurilor şi asupra oamenilor laolaltă, 30. ca să nu domnească un om necredincios şi să nu se întindă curse poporului[22].

31: Când cineva Îi spune: – Am luat zălog, dar gata,

de-acum n-o să mai iau,

32: arată-mi Tu aceea ce nu pot eu să văd,

şi-o altă nedreptate de-acum nu voi mai face…,

33: nu te la tine oare îţi vei plăti greşala?,

căci tu eşti cu cârteala şi-ai început, nu eu;

de ştii ceva, vorbeşte!

Versetele 31-33: „Textul e corupt şi greu de înţeles şi în ebraică, şi în greacă. O interpretare posibilă, bazată pe unele emendări ale Textului Masoretic, ar fi: 31. Dacă cineva Îi spune lui Dumnezeu: «Am fost amăgit, nu voi mai face răul; 32. ca să văd, învaţă-mă! Dacă am săvârşit nelegiuire, n-o voi mai face», 33. Dumnezeu ar trebui oare să pedepsească, după judecata ta? Dar ţie nu-ţi pasă. Aşa ai hotărât tu, dar nu eu! Ceea ce ştii, grăieşte!”[23].

„Traducătorul Septuagintei face ca personajul Elihu să fie de nerecunoscut în Septuaginta: dintr-un tânăr radical în indignarea sa moralistă, aşa cum apare în Textul Masoretic, devine în textul grec un apărător al celor privilegiaţi şi apologet convins al regelui. Elihu din Textul Masoretic demontează mecanismele imposturii şi dejoacă suprastructurile care ascund interese sordide. Acelaşi Elihu, în textul Septuagintei, se indignează împotriva celor care nu se înclină înaintea autorităţii. Unul pune în opoziţie dreptatea divină cu nedreptatea celor puternici, denunţă exploatarea, celălalt foloseşte elogii hiperbolice şi încurajează conformismul politic şi social”[24].

34: De-aceea înţelepţii cu inima grăi-vor,

aşa cum înţeleptul m-ascultă-n tot ce spun.

35: Dar Iov nu întru dreapta pricepere-a grăit,

iar vorbele lui toate-s lipsite de ştiinţă.

36: Nu, Iov, ci te învaţă

să nu mai dai răspunsuri precum cei ne-nţelepţi,

37: ca nu cumva prin asta să ne sporim păcatul;

că grea fărădelege va fi deasupra noastră

de-om spune vorbe multe având pe Domnu-n faţă”.

„Textul Masoretic are: dar el adaugă la păcatul său răzvrătirea, face zarvă (literal: bate din palme – n. t.) printre noi şi-şi sporeşte vorbele împotriva lui Dumnezeu[25].


[1] SEP 4/II, p. 122

[2] Sf. Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, 19

[3] SEP 4/II, p. 123

[4] SEP 4/II, p. 123

[5] SEP 4/II, p. 123

[6] SEP 4/II, p. 123

[7] BBVA, p. 601

[8] Prin credinţă se face omul nou şi face şi pe alţii, umplându-se şi umplându-i de harul dumnezeiesc şi prefăcându-se şi prefăcând şi pe alţii după asemănarea lui Dumnezeu. El depăşeşte astfel legile naturii (n. trad.)

[9] Sf. Isaac Sirul, Cuvinte despre sfintele nevoinţe, LXII

[10] Teofil al Antiohiei, Trei cărţi către Autolic, I, 7

[11] SEP 4/II, p. 123

[12] SEP 4/II, p. 123

[13] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, III

[14] Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, XII

[15] SEP 4/II, p. 124

[16] SEP 4/II, p. 124

[17] BBVA, p. 601

[18] SEP 4/II, p. 124

[19] SEP 4/II, p. 124

[20] BBVA, p. 601

[21] SEP 4/II, p. 124

[22] SEP 4/II, p. 125

[23] SEP 4/II, p. 125

[24] SEP 4/II, pp. 124-125

[25] SEP 4/II, p. 125

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s