Comentarii la Ezdra – 8

Posted: 14/03/2009 in Ezdra
Etichete:, , ,

CAPITOLUL 8 – Călătoria lui Ezdra la Ierusalim.

 

1: „Iată-i pe capii de familie, cârmuitorii care s-au urcat cu mine în timpul domniei lui Artaxerxe, regele Babilonului:

2: Din fiii lui Finees: Gherşom; din fiii lui Itamar: Daniel; din fiii lui David: Hatuş;

3: din fiii lui Şecania şi din fiii lui Paroş: Zaharia şi, împreună cu el, o ceată de o sută cincizeci;

4: din fiii lui Pahat-Moab: Elioenai, fiul lui Zerahia şi, împreună cu el, două sute de bărbaţi;

5: din fiii lui Zatu: Şecania, fiul lui Iahaziel, cu trei sute de bărbaţi;

Zatu, sub forma Zathoes, apare doar în Septuaginta.

6: din fiii lui Adin: Ebed, fiul lui Ionatan, cu cincizeci de bărbaţi;

7: din fiii lui Elam: Isaia, fiul lui Atalia, cu şaptezeci de bărbaţi;

8: din fiii lui Şefatia: Zebadia, fiul lui Micael, cu optzeci de bărbaţi;

9: din fiii lui Ioab: Obadia, fiul [lui][1] Iehiel, cu două sute optsprezece bărbaţi;

10: din fiii lui Bani: Şelomit, fiul lui Iosifia, cu o sută şaizeci de bărbaţi;

Bani, sub forma Vaani, apare doar în Septuaginta.

11: din fiii lui Bebai: Zaharia, fiul lui Bebai, cu douăzeci şi opt de bărbaţi;

Numărul de 28 urmează Textul Masoretic; în Septuaginta sunt 78 de bărbaţi.

12: din fiii lui Azgad: Iohanan, fiul lui Hacatan, cu o sută zece bărbaţi;

13: şi cei din urmă din fiii lui Adonicam, ale căror nume erau: Elifelet, Ieiel şi Şemaia, cu şaizeci de bărbaţi;

14: din fiii lui Bigvai: Utai şi Zabud, cu şaptezeci de bărbaţi.

Căpeteniile care l-au însoţit pe Ezdra: Gherşom (= izgonire), din fiii lui Finees (= negru); Daniel (= Dumnezeu este judecător), din fiii lui Itamar (= fără palmieri); Hatuş (= luptător pentru adevăr), din fiii lui David (= cel preaiubit); Zaharia (= Iahve Şi-a amintit de cuvântul Său), din fiii lui Şecania (= locuinţa lui Iahve) şi ai lui Paroş (= săritor; fugar; purice); Elioenai (= eu privesc spre Dumnezeu), fiul lui Zerahia (= Iahve este răsăritul), din fiii lui Pahat-Moab (= prinţul Moabului); Şecania (= locuinţa lui Iahve), fiul lui Iahaziel (= Iahve descoperă), din fiii lui Zatu (= vlăstar); Ebed (= slujitor), fiul lui Ionatan (= dat de Domnul), din fiii lui Adin (= podoabă); Isaia (= slava lui Iahve), fiul lui Atalia (= Iahve este tare), din fiii lui Elam (= tinereţe); Zebadia (= Iahve dăruieşte), fiul lui Micael (= cine este ca Dumnezeu?), din fiii lui Şefatia (= Iahve a judecat); Obadia (= slujitorul lui Iahve), fiul lui Iehiel (= Dumnezeu trăieşte), din fiii lui Ioab (= Iahve este tată); Şelomit (= paşnic), fiul lui Iosifia (= Iahve adaugă), din fiii lui Bani (= fiul meu); Zaharia (= Iahve Şi-a amintit de cuvântul Său), fiul lui Bebai (= Dumnezeu este tată), din fiii lui Bebai; Iohanan (= Iahve este plin de dar), fiul lui Hacatan (= cel mic), din fiii lui Azgad (= tăria norocului); Elifelet (= Dumnezeu este mântuire), Ieiel (= Dumnezeu este luptător) şi Şemaia (= Iahve l-a ascultat), din fiii lui Adonicam (= Domnul S-a sculat); Utai (= ajutor este Domnul) şi Zabud (= darul Domnului), din fiii lui Bigvai (= fericirea poporului; cel fericit).

15: Pe aceştia i-am adunat eu la râul ce curge prin Ahava, şi am poposit acolo trei zile. Iar când am cercetat eu poporul şi pe preoţi, n-am aflat acolo pe nimeni din fiii lui Levi.

„Localitatea Ahava nu a putut fi identificată cu siguranţă. Râul era mai degrabă un canal al Eufratului, destinat irigaţiilor. Oricum, locul era punctul de întâlnire al celor ce, de aici, urmau să formeze convoiul organizat în drumul spre Ierusalim”[2].  Cât despre absenţa leviţilor, „leviţii vor fi refuzat să răspundă la apel, pe socotinţa că un exil confortabil, cu care se obişnuiseră, era de preferat unei întoarceri aventuroase”[3]. Ahava (= fluviu mare; generaţie).

16: Şi i-am chemat pe fruntaşii Eleazar, Ariel, Şemaia, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Zaharia şi Meşulam şi pe iscusiţii Ioiarib şi Elnatan

17: şi i-am trimis la căpeteniile din ţinutul Casifia, ca să ne aducă nouă cântăreţi pentru templul Dumnezeului nostru.

Toponimul Casifia a fost tradus în greceşte ca argint; Anania recurge deseori la corectarea tacită a textului Septuagintei, prin confruntarea cu Textul Masoretic. Fruntaşii trimişi la căpeteniile din Casifia (= oraşul de argint): Eleazar (= Dumnezeu ajută), Ariel (= altar), Şemaia (= Iahve l-a ascultat), Elnatan (= darul lui Dumnezeu), Iariv (= adversar; potrivnic), Elnatan – din nou, Natan (= darul Domnului), Zaharia (= Iahve Şi-a amintit de cuvântul Său), Meşulam (= iubitor de pace), Ioiarib (= Iahve conduce dreptatea poporului Său), Elnatan – încă o dată.

18: Şi fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era cu noi, ne-au adus un om înţelept din fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel (la început au venit fiii şi fraţii săi, optsprezece),

Levitul nenumit aici este, conform Textului Masoretic, Şerevia de la versetul 24. Acesta era din fiii lui Mahli (= boala mea), fiul lui Levi (= alipire; legământ), fiul lui Israel (= cel ce luptă cu Dumnezeu; mintea văzătoare de Dumnezeu).

19: precum şi pe Haşabia şi pe Isaia dintre fiii lui Merari, împreună cu fraţii săi şi cu fiii acestora, douăzeci.

Din fiii lui Merari (= amărăciune) au venit Haşabia (= Iahve a luat în seamă; Iahve a adăugat) şi Isaia (= slava lui Iahve).

20: Iar din natinei – cei pe care David şi dregătorii lui i-au rânduit în slujba leviţilor -: două sute douăzeci de natinei; aceştia toţi au fost adunaţi pe numele fiecăruia.

„Pentru executarea unor lucrări curente de întreţinere şi aprovizionare, precum: tăiatul lemnelor ce se ardeau pe jertfelnic, adusul apei, îndepărtarea cenuşei şi a reziduurilor, leviţilor le erau daţi în ajutor unii slujitori de rang inferior. Aceştia erau evreii care în urma unei făgăduinţe proprii sau a părinţilor se dedicau serviciului acestuia. Existau astfel de slujitori chiar de pe timpul lui Moise. Iosua, urmaşul lui Moise la conducerea poporului, i-a rânduit spre acest scop pe locuitorii canaanei din cetăţile Ghibeon Beeroth, Kefira şi Kiriat-Iearim, care prin înşelăciune au încheiat legământ de pace cu evreii. Întrucât mulţi dintre aceşti slujitori canaanei au fost ucişi de către Saul (II Regi 21, 1 ş. u.), David a adus în locul lor alţi oameni luaţi ca robi de război de la popoarele cucerite. Aceştia locuiau parte în Ierusalim, iar parte în cetăţile leviţilor şi ale preoţilor. Pentru că le erau daţi sau dăruiţi preoţilor şi leviţilor ei se numeau netinimi (de la verbul natan el a dat)”[4].

21: Şi acolo, la râul Ahava, am rânduit post, ca să ne smerim în faţa Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El călătorie pe cale dreaptă, pentru noi, pentru copiii noştri şi pentru toată agonisita noastră.

22: Că mi-a fost ruşine să-i cer regelui o gardă şi călăreţi să ne scape de vrăjmaşi pe drum; fiindcă noi îi grăisem regelui, zicând: – Mâna Dumnezeului nostru este binefăcătoare peste toţi cei ce-L caută, dar puterea şi mânia Sa sunt împotriva tuturor celor ce-L părăsesc.

23: Aşa am postit şi L-am rugat pentru aceasta pe Dumnezeul nostru; iar El ne-a auzit.

24: Şi am ales de-o parte doisprezece inşi din căpeteniile preoţilor: pe Şerevia, pe Haşabia şi, împreună cu ei, pe zece din fraţii lor.

Aici e numit şi Şerevia (= Iahve a dat urmaşi; vlăstarul Domnului).

25: Şi le-am dat, cu cântarul, aurul şi argintul şi vasele afierosite Dumnezeului nostru, cele dăruite de rege şi de sfetnicii săi şi de dregătorii săi şi de întregul Israel ce se afla acolo.

26: Şi am pus în mâinile lor şase sute cincizeci de talanţi de argint şi o sută de vase de argint şi o sută de talanţi de aur

„Numărul obiectelor de argint şi al talanţilor e neclar în Textul Masoretic”[5].

27: şi douăzeci de vase de aur preţuind o mie de drahme, precum şi vase de aramă din cea mai bună, tot atât de dorită ca şi aurul.

28: Şi le-am zis: – Voi sunteţi sfinţiţii Domnului, Dumnezeului părinţilor voştri.

29: Fiţi veghetori şi păziţi-le până ce le veţi pune înaintea mai-marilor preoţilor şi leviţilor şi capilor de familie în Ierusalim, în cămările templului Domnului.

Noul templu „a avut acelaşi plan cu cel vechi şi probabil că au fost păstrate şi aceleaşi dimensiuni. Au fost reconstruite, de ase4menea, clădirile laterale, în care se păstrau ofrandele aduse de către Ezdra (8, 29)”[6].

30: Aşa că preoţii şi leviţii au primit, cu cântarul, argintul şi aurul şi vasele pe care să le ducă la Ierusalim în templul Dumnezeului nostru.

31: Şi am plecat de la râul Ahava în cea de a douăsprezecea zi a lunii întâi, ca să ajungem la Ierusalim; şi mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi şi ne-a scăpat din mâna vrăjmaşului şi de cei ce ni se împotriveau pe drum.

32: Şi am sosit la Ierusalim şi am rămas acolo trei zile.

33: Iar în cea de a patra zi am dat, cu cântarul, argintul şi aurul şi vasele la templul Dumnezeului nostru, în mâna preotului Meremot, fiul lui Urie, cu el fiind Eleazar, fiul lui Finees, precum şi leviţii Iozabat, fiul lui Iosua, şi Noadia, fiul lui Binui.

Argintul şi aurul pentru Templu au fost preluate de către preoţii Meremot (= amărăciunea morţii), fiul lui Urie (= lumina mea este Iahve), şi Eleazar (= Dumnezeu ajută), fiul lui Finees (= negru); şi de către leviţii Iozabat (= Iahve a dăruit), fiul lui Iosua (= Domnul este mântuire), şi Noadia (= el se întâlneşte cu Dumnezeu), fiul lui Binui (= rudenie; zidire).

34: Pe toate le-am dat cu număr şi cu măsură, iar greutatea s-a însemnat în scris.

35: În vremea aceea, fiii surghiunului, cei ce veniseră din robie, I-au adus arderi-de-tot Dumnezeului lui Israel: doisprezece viţei – pentru tot Israelul -, nouăzeci şi şase de berbeci. Şaptezeci şi şapte de miei, doisprezece iezi ca jertfă pentru păcat: toate, arderi-de-tot Domnului.

36: Edictul regelui l-am dat satrapilor şi guvernatorilor de peste Râu, iar aceştia au dat cinstire poporului şi templului lui Dumnezeu”.

Sunt reluate jertfele, chiar dacă încă nu au fost definitivate lucrările Templului. Era un prim pas în restaurarea cultului religios.


[1] lui lipseşte în BBVA.

[2] BBVA, p. 521

[3] BBVA, p. 521

[4] AB, p. 231

[5] SEP 3, p. 283

[6] AB, p. 217

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s