Comentarii la I Paralipomena – 12

Posted: 03/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 12 – Vitejii care l-au urmat pe David.

1: Iată-i pe cei care au venit la David în Ţiclag, la vremea când el încă fugea din faţa lui Saul, fiul lui Chiş; aceştia erau printre vitejii care l-au ajutat în luptă

Versetele 1-23 îi înşiră pe „Vitejii lui David din perioada exilului. Cronicarul se întoarce la perioada de exil al lui David. Sunt menţionate aici numele celor ce i s-au alăturat de bună voie, menţionaţi generic în I Regi 22,2. Autorul urmăreşte să-şi convingă cititorii de caracterul spontan şi popular al mişcării lui David, fapt explicat prin voinţa lui Dumnezeu”[1]. Ţiclag (= izvor): „Cea mai probabilă localizare din cele patru propuse este cea de la Tell al-Sharia, la 25 de km sud-est de Gaza. Aici a locuit David pe când se ferea de Saul”[2].

2: mânuind arcul şi cu dreapta şi cu stânga, aruncând pietre [cu praştia] şi săgeţi. Dintre fraţii lui Saul Veniaminitul:

„Rudele lui Saul care i s-au alăturat lui David ocupă primul loc în enumerare”[3]. Saul (= cerut; dorit) era fiul lui Chiş (= arc) şi aparţinea tribului Veniamin (= fiul dreptei).

3: Căpetenia Ahiezer, Ioaş, fiul lui Şemaa din Ghibeea; Ieziel şi Pelet, fiii lui Azmavet, Beraca şi Iehu din Anatot;

„Anatot, cetate din Veniamin, azi Ras el-Harrubeh, la 5 km nord de Ierusalim”[4].

4: Işmaia Gabaonitul, viteaz printre cei treizeci şi căpetenie peste treizeci;

5: Ieremia, Iahaziel, Iohanan şi Iozabad din Ghedera;

„Ghedera, cetate din Veniamin, situată la nord-est de Gabaon”[5].

6: Eluzai, Ierimot, Bealia, Şemaria şi Şefatia Harifianul;

7: Elcana, Işia, Azareel, Ioezer şi Iaşobeam, Coreiţi;

8: Ioela şi Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.

Din Ghedor – interpretare conjecturală; Septuaginta are γεδωρ, de sens nesigur (literal: fiii lui Ieroham, fiii lui Ghedor). Textul Masoretic are gedhur, interpretat de traducători ca toponim, iar unele mss. Ebraice au aici gedhudh, ceată[6].

Căpeteniile din tribul Veniamin, care i-au urmat lui David:

Ahiezer (= ajutorul fratelui); Ioaş (= Iahve aprinde), fiul lui Şemaa (=faimă) din Ghibea (= înălţime; colină); Ieziel (= Dumnezeu uneşte) şi Pelet (= alegere), fiii lui Azmavet (= tăria morţii); Beraca (= binecuvântare) şi Iehu (= Iahve este El) din Anatot (= răspuns la rugăciune); Işmaia (= Iahve aude) din Gabaon (= colină); Ieremia (= Iahve pune temelia); Iahaziel (= Iahve descoperă); Iohanan (= Iahve a fost plin de har); Iozabad (= Iahve a dăruit) din Ghedera (= întăritură); Eluzai (= tăria lui Dumnezeu); Ierimot (= înălţare); Bealia (= Iahve este Domnul); Şemaria (= Iahve este paza mea); Şefatia (= Iahve a judecat) din Harof (= naştere timpurie); Elcana (= Dumnezeu a creat); Işia (= Dumnezeu trăieşte); Azareel (= ajutorul lui Dumnezeu); Ioezer (= Iahve este ajutor) şi Iaşobeam (= poporul s-a reîntors) din fiii lui Core (= pleşuv); Ioela (= înlăturarea blestemului) şi Zebadia (= Iahve dăruieşte), fiii lui Ieroham (= Iahve S-a milostivit) din Ghedor (= cetate întărită).

9: Din Gad au trecut la David în pustie viteji puternici, războinici purtători de scuturi şi suliţe; aveau feţele ca o faţă de leu şi erau sprinteni cum e căprioara când aleargă în munţi:

„Deşertul lui Iuda se găsea la sud-est de Ierusalim şi se împărţea în trei regiuni: Zif, En-Gaddi şi Maon. În cazul nostru, textul face referire la primele două subdiviziumi (I Regi 23,14; 23,24)”[7].

10: Ezer, căpetenia; al doilea, Obadia; al treilea, Eliab;

11: al patrulea, Maşmana; al cincilea, Ieremia;

12: al şaselea, Atai; al şaptelea, Eliel;

13: al optulea, Iohanan; al nouălea, Elzabad;

14: al zecelea, Ieremia; şi al unsprezecelea, Macbanai.

15: Aceştia erau căpetenii de oaste din fiii lui Gad; cel mai mic comanda o sută, cel mai mare comanda o mie.

Căpeteniile din tribul Gad (= noroc; fericit): Ezer (= ajutor); Obadia (= slujitorul lui Iahve); Eliab (= Dumnezeu îmi e tată); Maşmana (= gras; puternic); Ieremia (= Iahve pune temelia); Atai (= trecător); Eliel (= Dumnezeul meu este Dumnezeu); Iohanan (= Iahve a dăruit); Elzabad (= Dumnezeu a răsplătit); Ieremia – din nou; Macbanai (= haină).

16: Aceştia sunt cei ce au trecut Iordanul în luna întâi, când el îşi iese din matcă, şi i-au alungat pe toţi cei ce locuiau în văi, spre răsărit şi apus.

„Războinicii din Gad trec Iordanul în luna întâi (adică Nisan, care ţine de la jumătatea lui martie până la jumătatea lui aprilie), act deosebit de curaj: în perioada respectivă a anului, se pornesc torenţii din munţii din nord, iar Iordanul se umflă. Mai mult decât atât, ei au de înfruntat şi opoziţia localnicilor”[8]. Iordan (= cel ce curge în adâncime), numit astfel datorită diferenţei mari de nivel dintre locul de izvorâre şi cel de vărsare în Marea Moartă.

17: În ajutorul lui David au venit, de asemenea, şi o seamă din fiii lui Veniamin şi ai lui Iuda.

18: Iar David a ieşit în întâmpinarea lor şi le-a zis: „Dacă aţi venit la mine cu pace, inima mea unească-se cu voi; dar dacă voi cu vicleşug [aţi venit] să mă vindeţi duşmanilor mei, atunci Dumnezeul părinţilor voştri să vadă şi să mustre!”

„David are reţineri faţă de urmaşii lui Veniamin, dar şi faţă de iudei, mai ales din pricina trădării locuitorilor din Zif (I Regi 23,19-25). Aşa se explică discursul cu care îi întâmpină pe cei care veneau să i se alăture”[9].

19: Duh l-a îmbrăcat atunci pe Amasai, căpetenia celor treizeci, şi a zis:

„Mergi tu şi poporul tău,

o, David, fiul lui Iesei;

pace, pace ţie

şi pace celor ce-ţi ajută,

că Dumnezeul tău te-a ajutat!”

Şi i-a primit David şi i-a pus în fruntea oastei.

Endino = a îmbrăca în sensul de a lua complet în stăpânire; = a se îmbrăca: a intra în posesia cuiva sau a ceva; cu acest sens duhovnicesc va fi întâlnit în Romani 13, 14: …îmbrăcaţi-vă în Domnul Iisus Hristos; în Galateni 3, 27: …în Hristos v-aţi îmbrăcat; în Coloseni 3, 12: …îmbrăcaţi-vă cu simţăminte de-ndurare, de bunătate…”[10]. SEP 3 preferă să traducă prin a intra în, părându-i-se mai potrivit, dar admite că sensul termenului grec este acela de a îmbrăca. „Numele lui Amasai apare aici pentru prima dată. E căpetenia altei grupări de treizeci de războinici decât cea din I Paralipomene 11,20-41. ♦ (…) Pace (ειρήνη[11]) poate avea aici o dublă semnificaţie: cuvântul indică intenţiile nou-veniţilor faţă de David sau este pur şi simplu termenul obişnuit de salut în ebraică: Şalom![12]. Amasai (= Iahve a purtat) – pare a fi nu doar căpetenie militară, ci şi purtător de duh profetic.

20: Şi din Manase au venit unii la David, atunci când el şi Filistenii s-au ridicat cu război împotriva lui Saul; dar el nu le-a fost acestora de nici un ajutor, de vreme ce căpeteniile Filistenilor au auzit că se spune: „Cu capetele acestor oameni se va întoarce el la stăpânul său Saul”.

„O motivaţie nouă (probabil suplimentară) a evenimentului relatat în I Regi 29, 2-11”[13]. Atunci, căpeteniile filistene s-au împotrivit ca David şi oamenii săi să participe, alături de ei, la războiul împotriva Israeliţilor, conduşi de Saul. Amintim că David se refugiase la Filisteni.

21: Când David se ducea la Ţiclag, atunci au venit la el cei din Manase: Adnah, Iozabad, Iediael, Micael, Iozabad, Elihu şi Ţiltai, căpetenii peste mii în Manase.

„De fapt, David se întoarce (în marş) în Ţiclag, după ce a fost refuzat de comandanţii filisteni”[14].

Căpeteniile din Manase (= cel ce mă face să uit): Adnah (= pacea mea); Iozabad (= Iahve a dăruit); Iediael (= Dumnezeu ştie); Micael (= cine este ca Dumnezeu?); Iozabad – din nou; Elihu (= Dumnezeul nostru este El); Ţiltai (= umbros).

22: Ei au luptat de partea lui David împotriva năvălitorilor, căci erau oameni vânjoşi şi comandanţi în oaste;

„Cronistul se referă, probabil, la ajutorul primit de David în expediţia împotriva amaleciţilor (I Regi 30,15-19)”[15].

23: zilnic veneau de partea lui David, până ce oastea a devenit mare ca oştirea lui Dumnezeu.

„Compararea oştirii (δύναμις) lui David de la Hebron cu cea a lui Dumnezeu este o hiperbolă de factură orientală”[16].

24: Iată numele căpeteniilor de oaste care au venit la David, în Hebron, să-i încredinţeze regatul lui Saul, după cuvântul Domnului:

În versetele 24-39 „se face trecerea în revistă a armatei lui David, alcătuită din reprezentanţi ai fiecăruia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Aceasta este o prefigurare simbolică a unităţii regatului său”[17].

25: Fii de-ai lui Iuda, care purtau scuturi şi suliţe: şase mii opt sute, iscusiţi în război;

26: din fiii lui Simeon: şapte mii o sută;

27: din fiii lui Levi: patru mii şase sute;

28: Iehoiada, căpetenie din neamul lui Aaron, şi cu el trei mii şapte sute;

29: şi Ţadoc, un tânăr voinic, cu douăzeci şi două de căpetenii din neamul tatălui său;

Sunt numite două căpetenii ale leviţilor, Iehoiada (= Iahve l-a cunoscut) şi Ţadoc (= cel drept).

30: din fiii lui Veniamin – fraţii lui Saul -: trei mii, căci mulţi dintre ei încă mai vegheau la paza casei lui Saul;

„Majoritatea celor din Veniamin îi rămân fideli lui Saul, din solidaritate tribală”[18].

31: din fiii lui Efraim: douăzeci de mii opt sute de viteji, vestiţi în neamurile părinţilor lor;

32: din jumătatea tribului lui Manase: optsprezece mii, cei anume rânduiţi să-l facă pe David rege;

33: din fiii lui Isahar, oameni înţelepţi care ştiau ce şi când trebuie să facă Israel: două sute; şi cu ei, toţi fraţii lor:

Oameni înţelepţi care ştiau ce şi când trebuie să facă Israel: „nu se ştie în ce măsură textul se referă la cunoştinţele de strategie militară şi politică sau la cele de astronomie. Ei se ocupau cu stabilirea calendarului ebraic, în funcţie de care se regla viaţa publică”[19].

34: din [tribul lui] Zabulon, oameni gata să iasă la luptă şi înarmaţi pentru război cu tot felul de arme: cincizeci de mii, ca să-l ajute pe David – şi nu cu mâinile goale;

35: din [tribul lui] Neftali: o mie de căpetenii, şi cu ei treizeci şi şapte de mii de oameni cu scuturi şi suliţe;

36: din [tribul lui] Dan, gata de luptă: douăzeci şi opt de mii opt sute;

37: din [tribul lui] Aşer, gata să iasă în ajutor la luptă: patruzeci de mii;

38: iar de peste Iordan, din [tribul lui] Ruben, precum şi Gadiţii şi din jumătatea tribului lui Manase: o sută douăzeci de mii cu tot felul de arme de luptă.

39: Toţi aceştia, războinici căliţi în rânduiala ostăşească, au venit cu gând de pace la Hebron ca să-l facă pe David rege peste întregul Israel; dar şi ceilalţi din Israel, cu un singur cuget: să-l facă rege pe David.

Ascensiunea lui David la tron n-a fost, aşadar, una spontană, ci a fost pregătită din vreme. Ungerea sa de către Samuel va fi devenit general cunoscută în Israel, chiar dacă aceea fusese tainică. Totuşi, David nu întreprinde acţiuni de luare a tronului prin forţă armată atâta vreme cât Saul mai era în viaţă.

40: Şi au rămas acolo trei zile mâncând şi bând, fraţii lor anume pregătindu-se;

41: dar şi vecinii lor – până chiar şi Isahar şi Zabulon şi Neftali – le aduseseră de-ale mâncării pe cămile, pe asini, pe catâri şi pe juncani: făină de grâu, legături de smochine, stafide, vin, untdelemn şi mulţime de viţei şi oi; că bucurie era în Israel.

„La întreţinerea războinicilor nu participă numai localnicii (fraţii iudei), ci, într-un avânt general, şi vecinii lor (numiţi doar generic) şi chiar şi triburile cele mai îndepărtate din nord: Isahar, Neftali, Zabulon”[20].


[1] SEP 3, p. 56

[2] SEP 3, p. 56

[3] SEP 3, p. 56

[4] SEP 3, p. 56

[5] SEP 3, p. 57

[6] SEP 3, p. 57

[7] SEP 3, p. 57

[8] SEP 3, p. 57

[9] SEP 3, p. 57

[10] BBVA, p. 462

[11] irini.

[12] SEP 3, p. 58

[13] BBVA, p. 463

[14] SEP 3, p. 58

[15] SEP 3, p. 58

[16] SEP 3, p. 58

[17] SEP 3, p. 58

[18] SEP 3, p. 59

[19] SEP 3, p. 59

[20] SEP 3, p. 59

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s