Comentarii la I Paralipomena – 8

Posted: 02/03/2009 in I Paralipomena
Etichete:, , ,

CAP. 8 – Alte ştiri despre urmaşii lui Veniamin. Urmaşii şi familia lui Saul.

 

1: Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul-său-născut; al doilea, Aşbel; al treilea, Ahrah;

„Genealogie diferită faţă de cele menţionate la I Paralipomene 7,6. Textul insistă în special asupra ascendenţei lui Saul”[1].

2: al patrulea, Noha; şi al cincilea, Rafa.

Fiii lui Veniamin (= fiul dreptei): Bela (= gâtlej), Aşbel (= Dumnezeu dojeneşte), Ahrah (= fratele următor), Noha (= linişte; odihnă) şi Rafa (= lung).

3: Fiii lui Bela: Adar, Ghera, tatăl lui Ehud,

4: Abişua, Naaman, Ahoah,

5: Ghera, Şefufan şi Huram.

Fiii lui Bela: Adar (= arie), Ghera (= oaspete), tatăl lui Ehud (= mărturisitor)[2], Abişua (= tatăl mântuirii), Naaman (= frumos; onorat), Ahoah (= cunună de spini), Ghera – din nou, Şefufan (= şarpe) şi Huram (= distins).

6: Iată-i pe fiii lui Ehud (aceştia au fost capii familiilor care locuiau în Gheba şi pe care ei le-au strămutat în Mahanat):

„Episodul strămutării fiilor lui Ehud scapă oricărei explicaţii. Unii comentatori (AB I Chron., p. 60) cred că ar putea fi o aluzie la soarta veniaminiţilor din Ghibeea după războiul cu triburile unite ale lui Israel (cf. Judecători 20). ♦ Ghibeea este aici identificată cu cetatea Gheba (…), din teritoriul lui Veniamin, situată la 11 km nord de Ierusalim şi la 5 km de Ghibea, localitatea natală a lui Saul, cu care nu trebuie confundată. ♦ Mahanat pare să fi fost o cetate din vecinătatea Betleemului, probabil identificabilă cu Manah, oraş din zona deluroasă a ţinutului lui Iuda şi menţionat în Iosua 15,59”[3].

7: Naaman, Ahia şi Ghera – acesta le-a strămutat; lui i s-au născut Uza şi Ahiud.

Fiii lui Ehud: Naaman (= onorat), Ahia (= fratele lui Iahve) şi Ghera (= oaspete). Fiii lui Ghera: Uza (= tărie) şi Ahiud (= fratele cinstei). Fiii lui Ehud s-au strămutat din Gheba (= cetate înaltă) în Manahat (= loc de odihnă).

8: Lui Şaharaim i s-au născut copii în câmpia Moabului, după ce el le-a dat drumul femeilor sale Huşim şi Baara.

„Acest Şaharaim apare intempestiv, fără a i se menţiona ascendenţa directă. Probabil o eroare a copistului. ♦ [după ce le-a dat drumul]: text neclar. Textul Masoretic are: după ce le-a alungat pe Huşim şi Baara, nevestele lui. Traducerea (TOB) e conjecturală, după un text neclar”[4].

Şaharaim (= zorii dimineţii) se spune că a avut fii de la femeile sale, Huşim (= grabă) şi Baara (= căldură).

9: Din Hodeşa, femeia sa, i s-au născut Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,

10: Iehuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia au fost fiii săi, capi de familie.

Fiii lui Şaharaim din Hodeşa (= naştere nouă): Iobab (= jubilare), Ţibia (= gazelă), Meşa (= ajutor), Malcam (= regele lor), Iehuţ (= sfătuitor este Dumnezeu), Şachia (= Iahve S-a întors) şi Mirma (= înşelăciune).

11: Din Huşim i s-au născut Abitub şi Elpaal.

Fiii aceluiaşi, născuţi din Huşim: Ahitub (= tatăl bunătăţii)[5] şi Elpaal (= lucrarea lui Dumnezeu).

12: Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, precum şi Şemed; acesta a zidit Ono, precum şi Lodul cu satele lui;

Ono (= tare): „oraş menţionat prima oară în listele lui Tutmes III (sec. al XV-lea î. Hr.), rezidit de veniamiţi după cucerirea Canaanului şi reocupat după întoarcerea din exil”[6].  Lod (= oraşul naşterii) – cetate în ţinutul lui Veniamin.

13: de asemenea, Beria şi Şema (aceştia au fost capii de familie ai locuitorilor Aialonului; ei i-au alungat pe locuitorii din Gat).

Fiii lui Elpaal: Eber (= strămutat), Mişeam (= ajutorul lor), Şemed (= păzitor), Beria (= distins; tristeţe) şi Şema (= veste). Ultimii doi erau căpetenii în Aialon (= valea cerbilor) şi despre ei se spune că i-au alungat pe locuitorii din Gat (= teasc) – cetate filisteană.

14: Fraţii lor erau Şaşac, Iremot,

Cornilescu are aici Ahio (= fratele lor) – în textul ebraic: veakhio (= şi fraţii lor; putând fi citit şi ca: şi Ahio).

15: Zebadia, Arad, Eder,

16: Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria;

Fiii lui Beria: Şaşac (= dor; alergare), Iremot (= înălţare), Zebadia (= Iahve dăruieşte) Arad (= măgar sălbatic; refugiat), Eder (= turmă), Micael (= cine este ca Dumnezeu?), Işpa (= neted; pleşuv) şi Ioha (= Iahve este frate).

17: Zecadia, Meşulam, Hizchi, Heber,

18: Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal;

Fiii lui Elpaal: Zecadia (= Iahve dăruieşte)[7], Meşulam (= cel paşnic), Hizchi (= cel tare), Heber (= strămutat), Ieşmere (= Iahve este păzitor), Izliah (= El să-l cântărească) şi Iobab (= jubilare). Probabil e acelaşi Elpaal din versetele 11-12, aici fiind enumeraţi alţi fii sau, posibil, urmaşi ai lui.

19: Iachim, Zicri şi Zabdi,

20: Elienai, Ţiltai, Eliel,

21: Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei;

Şimei este acelaşi cu cel numit Şema la versetul 13.

Fiii lui Şimei: Iachim (= El înalţă), Zicri (= amintirea mea), Zabdi (= darul meu), Elienai (= Dumnezeul meu priveşte), Ţiltai (= umbros), Eliel (= Dumnezeul meu este Dumnezeu), Adaia (= Iahve este frumuseţe), Beraia (= Iahve este Creatorul) şi Şimrat (= păzitor).

22: Işpan, Eber, Eliel,

23: Abdon, Zicri, Hanan,

24: Hanania, Elam, Antotia,

25: Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac;

Fiii lui Şişac (Şaşac): Işpan (= statornic), Eber (= strămutat), Eliel (= Dumnezeul meu este Dumnezeu), Abdon (= supus), Zicri (= amintirea mea), Hanan (= bogat în har), Hanania (= Iahve este milostiv), Elam (= tinereţe), Antotia (= răspunsul lui Iahve), Ifdia (= Iahve este liberator) şi Fanuil (= faţa lui Dumnezeu).

26: Şamşerai, Şeharia, Atalia,

27: Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.

Fiii lui Ieroham (= Iahve S-a milostivit): Şamşerai (= Iahve a păzit), Şeharia (= Iahve este în zori de zi), Atalia (= Iahve este puterea mea), Iaareşia (= Iahve să cureţe), Elia (= Iahve este Dumnezeu) şi Zicri (= amintirea mea).

Versetele 15-27: „Descendenţii celor patru căpetenii enumerate la I Paralipomene 8,13-14 şi ai lui Elpaal. Lista prezintă unele diferenţe faţă de Textul Masoretic în vv. 24-25”[8].  Ieroham este acelaşi cu Iremot de la versetul 14.

28: Aceştia erau capi de familie, căpetenii în curgerea neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.

Ierusalim (= fundamentul păcii; cetatea păcii).

29: Ieguel, tatăl Gabaoniţilor, a locuit în Gabaon. Pe femeia lui o chema Maaca.

Ieguel  nu apare nicăieri, nici în variantele de text ale Septuagintei. Toate textele vorbesc de Tatăl Gabaoniţilor, care a locuit în Gabaon (= colină), iar femeia sa era Maaca (= mâhnire; stăpână).

30: Fiul ei cel întâi-născut a fost Abdon; după el, Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner,

31: Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;

Fiii născuţi din Maaca: Abdon (= supus), Ţur (= stâncă), Chiş (= arc; semicerc), Baal (= domn), Nadab (= darnic), Ner (= lumină), Ghedeor (= gard; zid), Ahio (= fratele său), Zecher (= amintire) şi Miclot (= crengi).

32: lui Miclot i s-a născut Şimea. Ei au locuit în Ierusalim împreună cu fraţii lor.

Fiul lui Miclot: Şimea (= zvon; faimă).

„Textul se referă strict la descendenţii lui Miclot; faptul că este pomenit doar Şimea în rândul fiilor lui Miclot se datorează probabil unei lacune în textul original. În orice caz, descendenţii lui Miclot trăiesc în Ierusalim, spre deosebire de fraţii (verii) lor, locuitori în Gabaon (29-31) şi alături (μετα των αδελφων) de rudele lor mai îndepărtate, menţionate la I Paralipomene 8,28. Pasajul este ambiguu pentru că atât rudele de sânge din Gabaon, cât şi cele îndepărtate din Ierusalim sunt numite prin termenul vag αδελφοί[9], fraţi[10].

33: Lui Neri i s-a născut Chiş; lui Chiş i s-a născut Saul; lui Saul i s-a[u] născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.

Neri e acelaşi cu Ner de la versetul 31. El a născut pe Chiş (= arc), iar acela pe Saul (= cerut; dorit), primul rege în Israel. Fiii lui Saul: Ionatan (= Iahve i-a dăruit), Melchişua (= regele este mântuirea), Aminadab (= tatăl bunătăţii)[11] şi Eşbaal (= bărbatul Domnului; focul Domnului). 

34: Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; Meribaal i-a dat naştere lui Mica.

Ionatan a născut pe Meribaal (= cel ce se împotriveşte lui Baal), iar acesta pe Mica (= cine este ca El?).

35: Fiii lui Mica: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.

Fiii lui Mica: Piton (= viperă; mărire), Melec (= rege), Tarea (= refugiu) şi Ahaz (= stăpân; văzător).

36: Lui Ahaz i s-a născut Iehoiada; lui Iehoiada i s-au născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s-a născut Moţa;

37: lui Moţa i s-a născut Binea; Rafa, fiul său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.

Urmaşii lui Ahaz: Iehoiada (= Iahve este podoabă), Alemet (= ascunzătoare), Asmavet (= tăria morţii), Zimri (= cântarea mea), Moţa (= salvarea este Dumnezeu), Binea (= fiul petrecerii), Rafa (= lung; uriaş), Eleasa (= Dumnezeu este Creator), Aţel (= nobil; apropiat).

38: Aţel a avut şase fii; iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan; toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.

Fiii lui Aţel: Azricam (= ajutor împotriva duşmanului), Bocru (= tinereţe), Ismael (= Dumnezeu ascultă), Şearia (= hotărât de Iahve), Obadia (= slujitorul lui Iahve) şi Hanan (= bogat în har).

39: Fiii lui Eşec, fratele său: Ulam, întâiul-său-născut; al doilea, Ieuş; al treilea, Elifelet.

Fiii lui Eşec (= ceartă), fratele lui Aţel: Ulam (= întâiul născut), Ieuş (= adunător) şi Elifelet (= Dumnezeu este mântuire).

40: Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători cu arcul, având mulţi copii şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia erau din fiii lui Veniamin.

Aici se încheie listele genealogice referitoare la tribul lui Veniamin, trib din care, reamintim, a provenit primul rege al israeliţilor, Saul. Asupra neamului lui Saul, însă, se va reveni în capitolul următor.


[1] SEP 3, p. 45

[2] În textul ebraic, un alt fiu, numit Abihud (= tatăl meu este strălucire). Septuaginta a desfăcut numele, rezultând tatăl lui Ehud.

[3] SEP 3, p. 45

[4] SEP 3, p. 45

[5] Abitub în textul ebraic. Ahitub ar însemna fratele bunătăţii.

[6] SEP 3, p. 46

[7] Zebadia în textul ebraic. În Septuaginta: Zavadia.

[8] SEP 3, p. 46 – Anania a făcut, şi aici, acordul cu Textul Masoretic.

[9] adelfi.

[10] SEP 3, pp. 46-47

[11] Abinadab în textul ebraic. Aminadab ar însemna popor ales.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s