Comentarii la Judecători – 20

Posted: 24/01/2009 in Judecătorii
Etichete:, ,

CAPITOLUL 20 – Pedepsirea nelegiuirii din Ghibeea.

 

1: Atunci au ieşit toţi fiii lui Israel; şi toată obştea, ca un singur om, de la Dan până la Beer-Şeba, cu ţara Galaadului, s-a adunat la Domnul, în Miţpa.

            „Un altar al Domnului se afla în Miţpa lui Veniamin (care nu trebuie confundată cu Miţpa Galaadului). De altfel, redactarea acestui capitol e defectuoasă; text încărcat, deseori redundant sau lacunar, cu o seamă de inadvertenţe şi exagerări (inclusiv numărul participanţilor la război, din ambele părţi)”[1]. De la Dan până la Beer-Şeba, adică din nord şi până-n sud, Galaadul reprezentând extremitatea estică; cu alte cuvinte, s-a strâns întregul Israel, chiar dacă în epoca judecătorilor cele 12 treburi s-au separat, oarecum, unul de celălalt.

2: Toate neamurile lui Israel, obştea întregului popor a stat în adunarea poporului lui Dumnezeu: patru sute de mii de bărbaţi pedeştri, purtători de sabie.

3: Iar fiii lui Veniamin au auzit că fiii lui Israel s-au suit la Miţpa. Şi dacă fiii lui Israel au venit, au zis: „Spuneţi-ne, unde s-a petrecut acest rău?” 

4: Şi răspunzând levitul, bărbatul femeii care murise, a zis: „Eu şi ţiitoarea mea am venit în Ghibeea lui Veniamin ca să rămânem peste noapte.

5: Dar oamenii din Ghibeea s-au ridicat împotriva mea şi au înconjurat casa, noaptea, împotriva mea; pe mine au vrut să mă omoare, iar pe ţiitoarea mea au umilit-o şi şi-au bătut joc de ea, iar ea a murit.

„Din istorisirea în sine a evenimentului nu reiese această intenţie (de a-l ucide pe levit); levitul are în minte, probabil, violenţa cu care fusese împresurată casa”[2].  Un alt aspect, privind versetele 1-2: acestea „formulează solemn, mai explicit decât în oricare alt pasaj din Biblie, ideea unităţii lui Israel”[3].

6: Iar eu am apucat-o pe ţiitoarea mea şi am tăiat-o în bucăţi şi le-am trimis în toate hotarele moştenirii fiilor lui Israel; aceasta, pentru că ei au făcut în Israel o astfel de nebunie şi o asemenea ruşine.

7: Iată, voi toţi sunteţi fiii lui Israel: rostiţi-vă şi sfătuiţi-vă aici, între voi”. 

8: Atunci întregul popor s-a ridicat ca un singur om, zicând: „Nimeni dintre noi nu se va întoarce la cortul său şi nimeni dintre noi nu se va întoarce la casa lui!

9: Şi acum, iată ce avem de făcut în Ghibeea: Vom merge împotrivă-i prin tragere la sorţi:

10: Din fiecare seminţie a lui Israel vom lua câte zece bărbaţi la o sută şi câte o sută la o mie şi câte o mie la zece mii, ca să aducă hrană pentru poporul ce va merge în Ghibeea lui Veniamin ca să-i plătească pe măsura ruşinii pe care ea a făcut-o în Israel”. 

11: Şi toţi oamenii lui Israel s-au adunat în cetate ca un singur om.

            „Poporul ştie, totuşi, că nu e vorba de o simplă tentativă de omor, ci de o faptă infamantă care se răsfrânge asupra întregului Israel”[4].

12: Iar seminţiile lui Israel au trimis oameni în întreaga seminţie a lui Veniamin, zicând: „Ce este răul acesta care s-a făcut între voi?

13: Daţi-ni-i dar acum pe acei oameni, fiii nelegiuiţilor din Ghibeea, ca să-i ucidem şi să curăţim răul din Israel!”  Dar fiii lui Veniamin n-au vrut să ia seama la glasul fraţilor lor, fiii lui Israel.

14: Dimpotrivă, fiii lui Veniamin s-au adunat de prin cetăţile lor la Ghibeea, spre a ieşi să se bată cu fiii lui Israel.

15: Numărul fiilor lui Veniamin care au ieşit în ziua aceea de prin cetăţile lor a fost de douăzeci şi cinci de mii – fiece bărbat fiind purtător de sabie -, în afara locuitorilor din Ghibeea, al căror număr era de şapte sute de bărbaţi aleşi din întregul popor,

16: iscusiţi în a-şi folosi deopotrivă amândouă mâinile; toţi aceştia erau aruncători cu praştia, putând să nimerească cu piatra, fără greş, un fir de păr.

17: Şi tot Israelul, în afară de fiii lui Veniamin, a numărat patru sute de mii de bărbaţi aleşi pe sprânceană, purtători de sabie; toţi aceştia erau războinici.

E hotărâtă pedepsirea nelegiuirii şi, prin pregătirile întreprinse, pare a fi anticipată reacţia seminţiei lui Veniamin (altfel s-ar fi recurs la o simplă delegaţie).

18: Şi s-au ridicat şi au venit la Betel şi L-au întrebat pe Dumnezeu: „Cine va merge în fruntea noastră ca să se bată cu fiii lui Veniamin?”  Iar Domnul a zis: „Iuda va fi în frunte, conducător”.

L-au întrebat pe Dumnezeu: „L-au întrebat, probabil, prin Urim şi Tumim, modalitatea preoţească de a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Menţiunea introduce ideea că războiul care va începe, deşi fratricid, e un război sfânt, menit să aplice justiţia divină”[5].  Deducem că întâmplarea s-a petrecut pe vremea când chivotul Domnului a fost mutat din Şilo în Betel.

19: Iar fiii lui Israel s-au ridicat a doua zi şi au tăbărât lângă Ghibeea.

20: Toţi bărbaţii lui Israel au ieşit la război împotriva lui Veniamin şi s-au rânduit laolaltă împotriva Ghibeii.

21: Dar fiii lui Veniamin au ieşit din Ghibeea şi au culcat la pământ, în ziua aceea, douăzeci şi două de mii de bărbaţi din rândurile lui Israel.

22: Dar fiii lui Israel s-au îmbărbătat şi s-au rânduit din nou pentru luptă acolo unde se rânduiseră în prima zi.

23: Şi s-au ridicat fiii lui Israel şi până seara au plâns în faţa Domnului. Şi L-au întrebat pe Domnul, zicând: „Oare ne vom apropia noi să ne batem cu fraţii noştri, fiii lui Veniamin?”  Domnul a zis: „Ridicaţi-vă împotriva lor!” 

24: Iar fiii lui Israel s-au apropiat a doua zi de fiii lui Veniamin.

25: Dar în aceeaşi zi, a doua, fiii lui Veniamin le-au ieşit înainte din Ghibeea şi au culcat la pământ încă optsprezece mii de bărbaţi din rândurile lui Israel; toţi aceştia erau purtători de sabie.

26: Toţi fiii lui Israel şi întregul popor s-au ridicat atunci şi au venit la Betel şi au plâns şi au şezut acolo în faţa Domnului; şi-n ziua aceea au ajunat până seara şi au adus înaintea Domnului arderi-de-tot şi jertfe de mântuire

27: – căci acolo era în acele zile chivotul legământului Domnului,

28: iar Finees, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe atunci înaintea lui -; şi L-au întrebat fiii lui Israel pe Domnul, zicând: „Oare vom mai ieşi noi să ne batem cu fraţii noştri, fiii lui Veniamin?”  Iar Domnul le-a răspuns: „Ridicaţi-vă!: mâine îi voi da în mâinile voastre!”.

 „Dacă arhiereul voia să săvârşească cele sfinte în fiecare zi, era absolut liber în această privinţă. Dar s-a încetăţenit obiceiul ca el să oficieze la locaşul sfânt mai ales la sărbătorile mai mari. A doua obligaţie a arhiereului a fost aceea de a consulta voia lui Dumnezeu în momente deosebite, de cumpănă, ale comunităţii lui Israel. Se arată clar că mai mulţi arhierei au procedat în conformitate cu această obligaţie. Astfel, despre arhiereul Finees, fiul lui Eliazar şi nepotul lui Aaron, se zice că a stat înaintea chivotului legământului ca să-l consulte pe Iahve”[6].  Finees era, la rândul său, din Ghibeea (Iosua 24, 34), loc în care va fi şi îngropat.  „În Comentariul la Evanghelia după Ioan (VI, 38), Origen invocă o tradiţie a evreilor conform căreia (Finees) a avut o viaţă lungă, sub mai mulţi Judecători. Această tradiţie se sprijină, probabil, pe făgăduinţa unui legământ de pace între Domnul şi Finees (Numeri 25, 10-13). După Theodoret (al Cirului) (Quaestiones in Iudices 27), acest amănunt referitor la Finees permite datarea războiului împotriva lui Beniamin puţin după moartea lui Iisus Navi”[7].

29: Fiii lui Israel au pus atunci oameni la pândă împrejurul Ghibeii.

            „Strategie după modelul cuceririi cetăţii Ai (Iosua 8, 3-25)”[8].

30: Şi-n ziua a treia s-au ridicat fiii lui Israel împotriva fiilor lui Veniamin şi s-au rânduit împotriva Ghibeii, aşa cum o mai făcuseră de două ori.

31: Iar fiii lui Veniamin au ieşit în faţa poporului, lăsând cetatea goală; şi au început, ca şi mai înainte, să lovească şi să rănească poporul, între drumurile care duc unul spre betel şi altul spre Ghibeea, în câmp; [au ucis] ca la treizeci de bărbaţi din Israel.

32: Şi au zis fiii lui Veniamin: „Cad în faţa noastră, ca la-nceput!…”.  Dar fiii lui Israel au zis: „Haideţi să fugim, ca să-i scoatem afară din cetate, la drumuri!”  Şi au făcut aşa.

33: Şi toţi bărbaţii lui Israel s-au ridicat de pe locurile lor şi s-au rânduit la Baal-Tamar; iar pândarii lui Israel au alergat de pe locurile lor, dinspre partea de apus a Ghibeii.

34: Şi au venit asupra Ghibeii zece mii de oameni, aleşi pe sprânceană din întregul Israel; şi bătălia devenea crâncenă; şi ei [fiii lui Veniamin nu ştiau că nenorocirea vine asupră-le.

35: Şi Domnul l-a lovit pe Veniamin în faţa fiilor lui Israel; şi-n ziua aceea fiii lui Israel au nimicit din Veniamin douăzeci şi cinci de mii şi o sută de oameni, toţi purtători de arme.

36: Iar fiii lui Veniamin au văzut că sunt înfrânţi. Iar Israelitenii le-au deschis Veniaminiţilor drumul, căci ei se bizuiau pe oamenii de pândă pe care-i puseseră împotriva Ghibeii.

37: Şi când aceia se retrăgeau, pândarii s-au pornit şi s-au revărsat asupra Ghibeii; toţi pândarii s-au repezit şi au trecut întreaga cetate prin ascuţişul săbiei.

38: Iar fiii lui Israel aveau un semnal de luptă cu oamenii de pândă: aceia să ridice din cetate un stâlp de fum.

39: Atunci fiii lui Israel au văzut că pândarii luaseră Ghibeea şi s-au rânduit în linie de bătaie; dar şi fiii lui Veniamin au început să lovească şi au rănit ca la vreo treizeci de oameni dintr-ai lui Israel; căci ziceau: „Negreşit, vor cădea de dinaintea noastră, aşa cum s-a petrecut în prima luptă…”. 

40: Semnalul însă se ridica din ce în ce mai mult deasupra cetăţii, ca un stâlp de fum. Şi dacă fiii lui Veniamin s-au uitat îndărăt, iată că nimicirea cetăţii se urca pân-la cer…

41: Atunci oamenii lui Israel s-au întors înapoi; iar fiii lui Veniamin s-au speriat văzând că nenorocirea s-a apropiat de ei.

42: Şi au întors spatele de dinaintea fiilor lui Israel, pe calea pustiei, şi au fugit, dar lupta i-a luat din toate părţile: cei din cetate i-au nimicit în chiar mijlocul lor.

43: Fiilor lui Veniamin le-au tăiat calea şi i-au fugărit de la Menoha, din aproape-n mai aproape, până ce au ajuns dincolo de Ghibeea, spre răsărit.

44: Dintre fiii lui Veniamin au căzut atunci optsprezece mii de oameni, toţi fiind bărbaţi puternici.

45: Iar ceilalţi, văzând, au fugit în pustie la stânca lui Rimon; dar fiii lui Israel au cules din ei, pe cale, cinci mii de oameni; şi, urmărindu-i până la Ghideom, au ucis dintre ei încă două mii de bărbaţi.

46: Şi toţi cei ce au căzut din Veniamin au fost douăzeci şi cinci de mii de oameni, care-n ziua aceea purtau sabie; toţi aceştia, bărbaţi puternici.

47: Iar ceilalţi, văzând, au fugit în pustie la stânca lui Rimon, şase sute de oameni; şi au şezut acolo, la stânca lui Rimon, vreme de patru luni.

48: Iar fiii lui Israel s-au întors către fiii lui Veniamin şi i-au trecut prin ascuţişul săbiei, de la cetate până la păşunea cirezilor şi până la orice s-a putut afla în fiecare cetate; şi au ars cu foc toate cetăţile pe care le-au aflat.

„Relatarea luptei din a treia zi este dublă, cu reveniri în desfăşurarea cronologică”[9].

Râvna Israeliţilor de a pedepsi o faptă abominabilă stârneşte admiraţie, până la un punct, mai cu seamă în epoci de indiferentism faţă de ofensa adusă aproapelui: „Nu aşa priveau strămoşii noştri neprihana, ci-i arătau atâta cinste încât socoteau că trebuie pornit război împotriva celor fără respect pentru ruşine. Şi, în această privinţă, atât de mare dorinţă de răzbunare exista în trecut, încât au fost nimiciţi toţi membrii tribului lui Veniamin în afară de şase sute, care rămăseseră din război şi pe care i-a apărat muntele în care s-au retras. Căci aşa citim în Scriptură, de al cărei cuprins este bine să ţinem seama”[10].

Rimon (= rodie): stâncă din apropierea Ghibeii; numeroase văi fac inaccesibilă stânca dinspre sud, nord şi vest, astfel că era un loc foarte potrivit pentru fugari.


[1] BBVA, pp. 297-298

[2] BBVA, p. 298

[3] SEP 2, p. 211

[4] BBVA, p. 298

[5] BBVA, p. 298

[6] AB, p. 241

[7] SEP 2, pp. 214-215

[8] BBVA, p. 299

[9] SEP 2, p. 215

[10] Sf. Ambrozie al Milanului, Scrisori, VI, 2

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s