Comentarii la Iosua – 21

Posted: 23/01/2009 in Iosua
Etichete:, ,

CAPITOLUL  21 – Cetăţile leviţilor.

„Capitolul relatează împlinirea poruncii date lui Moise (Numeri 35, 1-8), de a li se atribui leviţilor 48 de cetăţi, luate din ţinutul fiecărui trib, proporţional cu moştenirea sa. Tradiţia ebraică pune în legătură această împărţire cu sarcinile ierarhizate ale fiecărui grup de leviţi care slujeau la cortul mărturiei; astfel, fiii lui Aaron, leviţii cei mai apropiaţi de chivot, primesc cetăţi în pământul lui Iuda, în timp ce fiii lui Simeon şi beniamin, primesc dincolo de Iordan. Origen consacră în întregime omilia a XXV-a cetăţilor levitice: repartizarea cetăţilor levitice în pământul lui Israel e determinată de o ierarhie care ar putea prefigura locul fiecăruia după înviere”[1].

1: Capii de familie ale fiilor lui Levi au venit atunci la Eleazar preotul şi la Iosua, fiul lui Navi, şi la capii de familie din seminţiile lui Israel.

2: Şi le-au grăit în Şilo, în ţara Canaanului, zicând: „Domnul a poruncit prin Moise să ni se dea cetăţi în care să locuim, precum şi împrejurimile lor pentru vitele noastre”.

Din nou, gândul e purtat către altă lume: „Acolo [în ceruri – n. n.], cred eu, se vor respecta întocmai pri­vilegiile preoţilor, a căror umbră este trasată aici (în car­te): împre­ju­ri­mile oraşelor, în imediata apropiere a zidurilor de apărare, trebuiau să le fie lor rezervate de către fiii lui Israel”[2].

3: Iar fiii lui Israel le-au dat leviţilor, din păr­ţile lor, după porunca Domnului, următoarele cetăţi, cu împre­ju­ri­mile lor.

4: Şi sorţul a ieşit pentru fiii lui Cahat. Iar fiii lui Aaron, preoţii leviţi, au avut prin sorţi trei­sprezece cetăţi din seminţia lui Iuda şi din seminţia lui Simeon şi din seminţia lui Veniamin.

5: Iar celorlalţi fii ai lui Cahat li s-au dat, prin sorţi, zece cetăţi din seminţia lui Efraim şi din seminţia lui Dan şi din jumătate din seminţia lui Manase.

6: Iar fiilor lui Gherşon li s-au dat trei­sprezece cetăţi din seminţia lui Isahar şi din se­min­ţia lui Aşer şi din seminţia lui Neftali şi din jumătate din seminţia lui Manase în Vasan.

7: Iar fiii lui Merari, după familiile lor, au avut prin sorţi douăsprezece cetăţi din se­min­ţia lui Ruben şi din seminţia lui Gad şi din se­minţia lui Za­bulon.

8: Fiii lui Israel le-au dat leviţilor ce­tăţile şi împre­ju­ri­mile lor, aşa cum Domnul îi po­runcise lui Moise.

„Datorită faptului că seminţia lui Levi n-a primit un teritoriu anumit atunci când, prin tragere la sorţi, în vremea lui Iosua, s-a împărţit Canaanul între seminţiile lui Israel, leviţilor le-au fost destinate totuşi 48 de ce­tăţi, răspândite pe întregul cuprins al Ţării Sfinte, ca şi câmpiile din jurul ace­lor cetăţi. Dintre aceste cetăţi, 13 le-au fost rezervate preo­ţilor şi ele se aflau în hotarele seminţiilor Iuda, Simeon şi Veniamin, aşadar, în re­gi­uni care erau cele mai apropiate de templu. Aceste ce­tăţi erau: Hebron, Libna, Iatir, Estemoa, Ho­lon, Debir, Ain, Iutta, Betşemeş, Ghibeon, Gheba, Anatot şi Al­mon”[3].

„Constat o oarecare deosebire între împăr­ţea­la lui Moise şi cea a lui Iisus: Moise, împărţind pămân­tul de dincolo de Iordan, între două triburi şi jumătate, n-a dat le­viţilor partea de locaş care li s-ar fi cuvenit, câtă vreme Iisus le-a dat nu numai în cadrul semin­ţii­lor, pe care le-a rânduit el însuşi, ci chiar şi în mijlocul acelora pe care Moise le rânduise dincolo de Iordan. El asigură leviţilor lă­caşuri în fiecare seminţie, ca prin aceasta să pătrundem mai deplin în frumuseţile tai­nelor sale. Căci această clasă a leviţilor sau a preoţilor, care-şi închină activitatea lor înţe­lepciunii şi cu­noaş­terii lui Dumnezeu, nu şi-a putut primi de la Moise par­tea ei de sălaş, pentru că Moise nu era slujitor al Adevărului, ci slujitorul umbrei şi al închipuirii. Iisus, Dom­nul nostru, era înţelepciunea lui Dumnezeu (I Co­rinteni 1, 24), El e acela care procură înţelepţilor săla­şurile lor”[4].

Seminţia lui Levi (= alipire) era împărţită în trei fa­milii: Cahat (=adunător; aliat; prieten), Gherşon (= alun­gare) şi Merari (= amar; trist); din familia lui Cahat făceau parte şi preoţii, descendenţi din Aaron (= împresurat de strălucire; iluminat). De remarcat că Io­sua anticipează Templul din Ie­rusalim, plasând preoţii în apropierea cetăţii într-o perioadă în care templul nu exista încă.

9: Seminţia fiilor lui Iuda şi seminţia fiilor lui Si­meon şi parte din seminţia fiilor lui Veniamin au dat cetăţile acestea;

10: şi ele li s-au rânduit fiilor lui Aa­ron din familia lui Cahat a fiilor lui Levi, fiindcă aces­tea au ieşit întâi la sorţi.

11: Şi le-au dat: Chiriat-Arba, metropola fiilor lui Enac, adică Hebronul, în ţinutul muntos al lui Iuda, cu împrejurimile ei;

12: dar ţarinile ce­tăţii şi satele ei le-a dat Iosua fiilor lui Caleb, fiul lui Iefone, să le stăpânească.

„Toate comentariile iudaice precizează că migraş (pământul de jur împrejurul cetăţii) este zona care formează prima împrejurime a cetăţii şi a cărei cultivare este interzisă. Abia apoi urmează spaţiile rezervate culturilor”[5].

13: Iar fiilor lui Aaron le-a dat cetatea de scăpare a ucigaşilor: Hebronul şi îm­pre­jurimile lui,Libna şi împrejurimile ei;

14: Iatirul şi îm­prejurimile lui, Eş­temoa şi împrejurimile ei;

15: Holonul şi împrejurimile lui, De­birul şi împrejurimile lui;

16: Ainul şi împrejurimile lui, Iuta şi împrejurimile ei, Bet-Şe­meşul şi împrejurimile lui: nouă ce­tăţi din aceste două seminţii.

17: Iar din seminţia lui Ve­nia­min: Gabaonul şi împrejurimile lui, Gheba cu împrejurimile ei;

18: A­na­totul şi împrejurimile lui, Almonul cu împrejurimile lui: patru cetăţi.

19: Toate cetăţile fii­lor lui Aaron, preoţii: treisprezece.

Cetăţile primite de preoţii din neamul lui Cahat, cu menţiunea, ca şi pentru restul capitolului, că leviţii nu deţi­neau în totalitate aceste cetăţi, locuind în ele împreună cu ceilalţi israeliţi:

Chiriat-Arba (= cetate împătrită); Libna (= al­bea­ţă); Iatir (= surplus); Eştemoa (= ascultare); Holon (= nisipos); Debir (= încăperea din spate – Sfânta Sfintelor; vorbirea lui Dum­nezeu); Ain (= ochi; izvor); Iuta (= înclinat); Bet-Şe­meş (= casa soarelui); Ghibeon (= înălţime); Gheba (= coli­nă) şi Anatot (= răspuns la rugăciuni); Almon (= adăpost; ascunziş).

20: Iar familiilor lui Cahat, leviţilor – celor ră­maşi dintre fiii lui Cahat – li s-au dat cetăţi din ho­ta­rele se­min­ţiei lui Efraim.

21: Li s-a dat cetatea de scăpare a ucigaşilor, Siche­mul, cu împrejurimile ei, şi Ghezerul cu împrejurimile ei;

22: Chi­bţaimul cu împrejurimile lui şi Bet-Horonul cu împre­jurimile lui: patru cetăţi.

23: Din se­min­ţia lui Dan: Elteche cu îm­pre­ju­ri­mile lui şi Ghi­be­tonul cu împrejurimile lui;

24: Aialonul cu împre­ju­ri­mile lui şi Gat-Rimonul cu împrejurimile lui: patru cetăţi.

25: Din ju­mătatea seminţiei lui Manase: Taanacul cu împre­ju­ri­mi­le lui şi Ibleam cu împrejurimile lui: două cetăţi.

„În Textul Masoretic: …şi Gat-Rimonul; din eroare redacţională, repetarea numelui din versetul pre­cedent”[6].

Cetăţile în care trăiau leviţii din familia lui Cahat:

Sichem (= umăr); Ghezer (= pantă repede); Chib­ţaim (= două grămezi); Bet-Horon (= casa fă­ţărniciei); Elteche (= tea­ma de Dumnezeu); Ghibeton (= movilă); Aialon (= ţinu­tul cer­bilor); Gat-Rimon (= teascul merelor şi rodiilor); Taa­nac (= loc nisipos); Ibleam (= locul biruinţei; rătăcirea poporului).

26: De toate, zece cetăţi, cu împrejurimile lor, pen­tru familiile celorlalţi fii ai lui Cahat.

Acestea au fost cetăţile primite de fiii lui Cahat, întâi de către preoţi, apoi de către leviţii simpli. Ur­mea­ză cetăţile celorlalţi leviţi:

27: Iar fiilor lui Gherşon, leviţii: două cetăţi din cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase, cetăţi pu­se deoparte pentru scăparea ucigaşilor: Golanul, în ţi­nu­tul Vasanului, cu împrejurimile ei, şi Beştra cu îm­pre­ju­ri­mi­le ei.

28: Din seminţia lui Isahar: Chişionul cu îm­pre­juri­mi­le lui şi Dabrat cu îm­pre­ju­rimile lui;

29: Iarmutul cu îm­pre­ju­rimile lui şi En-Ganimul cu împrejurimile lui: patru ce­tăţi.

30: Din seminţia lui Aşer: Mişalul cu împrejurimile lui şi Abdonul cu împrejurimile lui;

31: Helcatul cu împrejurimile lui şi Rehobul cu împrejurimile lui: patru cetăţi.

32: Din seminţia lui Neftali: Che­de­şul Ga­li­leii, cetate pusă deoparte pentru scăparea uciga­şilor, cu împre­ju­ri­mi­le ei, Hamot-Dorul cu împrejurimile lui şi Cartanul cu împrejurimile lui: trei cetăţi.

33: Toate ce­tă­ţi­le [fiilor] lui Gherşon, după familiile lor, au fost treisprezece.

Cetăţile primite de fiii lui Gherşon:

Golan (= bucurie; biruinţă); Beştra (= casa As­tar­tei) sau Aştarot (= plural pentru: tovarăşa de că­să­torie; turme de oi; termen colectiv pentru zeităţile ca­naanite) – Aştarte (= cea care aduce lumină); Chişion (= duritate); Dabrat (= vor­bire; păşune; ascultare); Iar­mut (= o înălţime); En-Ganim (= fântâna grădinilor); Mişal (= rugăciune; defileu; cine este ce­ea ce Dum­nezeu este?); Abdon (= supus); Helcat (= un ogor); Rehob (= loc larg); Chedeş (= sfinţit; consacrat) în Galileea, numit şi Chedeşul lui Neftali; Hamot-Dor (= iz­voarele calde ale Dorului); Cartan (= oraş).

34: Celorlalţi leviţi din fiii lui Merari: din se­minţia lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile lui şi Carta cu împrejurimile ei;

35: Dimna cu împrejurimile ei şi Nahalul cu împrejurimile lui: patru cetăţi.

36: De cealaltă parte a Ior­danului, în faţa Ierihonului, din seminţia lui Ruben: Beţerul, cetate de scăpare pentru ucigaşi, cu împrejurimile ei, în pustiul Miso, Iahţa cu împrejurimile ei;

37: Chedemotul cu îm­pre­jurimile lui şi Me­faatul cu împrejurimile lui: patru cetăţi.

38: Din se­min­ţia lui Gad: cetăţile de scăpare pentru ucigaşi: Ramot-Galaad cu împrejurimile lui şi Mahanaimul cu îm­pre­­jurimile lui;

39: Heşbonul cu împrejurimile lui şi Iazerul cu împrejurimile lui; de toate, patru cetăţi.

40: Toate ce­tă­ţile (date) fiilor lui Merari, după familiile lor rămase din seminţia lui Levi, adică părţile ce li s-au cuvenit: douăsprezece cetăţi.

Cetăţile primite de fiii lui Merari:

Iocneam (= el ridică poporul); Carta (= oraş); Dimna (= tăcere; grămadă de gunoi); Nahal (= pă­şune); Beţer (= aur; argint; strălucire); Miso – apare doar în Septuaginta; Iah­­ţa (= stepă; Iahve va ridica); Chedemot (= localităţi ră­să­ritene); Mefaat (= fru­mu­se­ţe); Ramot-Galaad (= înălţimile Galaadului); Maha­naim (= tabără dublă); Heşbon (= calcul); Iazer (= folositor).

41: Iar toate cetăţile date leviţilor între fiii lui Is­rael au fost patruzeci şi opt de cetăţi cu împre­ju­rimile lor;

42: fiecare cetate cu împrejurimile ei: întocmai la toate aceste cetăţi. Aşa a sfârşit Iosua să împartă ţa­ra în hotarele ei. Iar fiii lui Israel i-au dat lui Iosua par­tea lui; după porunca Dom­nului i-au dat cetatea pe ca­re o ceruse, Timnat-Serah, în muntele lui Efraim. Şi Io­sua a zidit cetatea şi a locuit în ea. Iar Iosua a luat cu­ţi­tele de piatră cu care îi tăiase împrejur pe fiii lui Israel – cei născuţi pe cale în pustie, căci în pustie nu fuseseră tăiaţi împrejur – şi le-a pus în Timnat-Serah.

„Această ultimă frază, proprie Septuagintei, este con­cluzia relatării din 5, 2-8”[7]. Iosua a primit cetatea Timnat-Serah (= porţiune suplimentară).

43: Aşa i-a dat Domnul lui Israel toată ţara pe ca­re Se jurase să le-o dea părinţilor lor; iar ei au moştenit-o şi au locuit în ea.

44: Şi le-a dat Domnul odih­nă de jur-îm­prejur, aşa cum li Se jurase părinţilor lor: dintre toţi vrăj­ma­şii lor, nimeni nu le-a stat împotrivă; pe toţi vrăjmaşii lor i-a dat Domnul în mâinile lor.

45: N-a rămas neîmplinit nici un cuvânt din toate cuvintele bu­ne pe care Domnul le-a grăit către fiii lui Israel; toate s-au împlinit.

„Din cele mai vechi timpuri, alături de istorie a fost cultivată şi geografia. Din Vechiul Testament se ve­de că e­vreii aveau cunoştinţe geografice despre uni­vers, pământ şi paradis. Localizarea unor popoare cu cetăţile lor cât şi des­cri­erea Ţării Sfinte confirmă ade­vărul că israeliţii în pe­ri­oada vechitestamentară aveau cunoştinţe bogate în acest do­meniu”[8].

„Sunt patru punc­te cardinale ale pământului. Cahat a ocupat locul cel dintâi dintre fiii lui Levi, lotul din­spre răsărit, îm­preună cu seminţiile care deţinuseră şi ele locul întâi. Vezi, prin urmare, cum totul se armonizează. Es­te sigur că între cele patru laturi ale pământului, Răsăritul pare mai nobil. Aici avea lot şi seminţia lui Iuda, cel mai a­les dintre toţi (Numeri 2, 3). Între cele dintâi seminţii, – şi întâia parte a pământului – preoţii, fiii lui Cahat, au primit, prin sorţi, întâia lor parte, împreună cu Gherşon şi Merari, care au fost şi cei dintâi copii ai lui Levi. Şi aşa, cei dintâi copii ai lui Levi au obţinut Răsăritul. În ce priveşte Apusul, unde se aflau Ruben, Simeon şi Gad, Cahat primi un al doi­lea lot, în se­minţia lui Simeon şi Merari, întâiul său lot în seminţia lui Ruben, după cum şi Merari primi un lot în seminţia lui Zabulon, al treilea la număr, în latura Răsă­ri­tului. Aceasta s-a împlinit pentru ca să se salveze principiul dreptăţii într-o tragere la sorţi, care, după orânduirea lui Dumnezeu, trebuia să orienteze duhurile credin­cio­şilor spre adâncirea tainei veacului viitor. După aceea, şi între se­min­ţiile care erau în latura Mării, adică Efra­im, Veniamin şi Ma­nase, Cahat trage al doilea lot al său, în seminţia lui Ve­niamin, iar restul familiei sale în Efraim. În sfârşit, Gher­şon obţine, la sorţi, un lot în jumătatea seminţiei lui Manase, care era în Ţara Sfân­tă, şi acelaşi Gherşon mai obţine încă un lot în cealaltă jumătate a seminţiei lui Manase. Dar, fiind­că trebuia ca şi cei care erau pe latura de miazănoapte să se în­vrednicească de binefacerile prevăzute pe seama preo­ţiei şi ca să nu fie lipsite cu desăvârşire de darurile cereşti, nici seminţiile de rangul ultim, cele din mia­ză­noapte, adică Dan, Neftali şi Aşer, s-a hotărât ca nu preoţii lui Cahat, ci ceilalţi copii ai lui să primească al doilea lot în seminţia lui Aşer şi un al treilea în se­minţia lui Neftali”[9].


[1] SEP 2, p. 82

[2] Origen, Omilii la Cartea Numerii, XXVIII, 2

[3] AB, p. 239

[4] Origen, Omilii la Cartea Iosua, XVII, 2

[5] SEP 2, p. 83

[6] BBVA, p. 266

[7] BBVA, p. 267

[8] AB, p. 138

[9] Origen, Omilii la Cartea Iosua, XXV, 3

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s