Comentarii la Deuteronom – 9

Posted: 18/01/2009 in Deuteronom
Etichete:, ,

CAPITOLUL 9 – Moise le aminteşte israeliţilor fărădelegile lor din trecut.

1: Ascultă, Israele: Tu treci astăzi Iorda­nul ca să intri şi să iei în stăpânire neamuri mari şi mult mai puternice decât tine, cetăţi mari cu ziduri până la cer,

2: popor mare şi numeros şi înalt la statură, fiii lui Enac, pe care tu îi ştii şi despre care ai auzit spunându-se: Cine poa­te să li se-mpotrivească fiilor lui Enac?

3: Astăzi vei cunoaşte că Domnul, Dumnezeul tău, este Cel ce merge înaintea ta; foc mistuitor, El îi va surpa, El îi va pune pe fugă de dina­in­te-ţi, El îi va nimici degrab, aşa cum ţi-a grăit ţie Domnul.

4: După ce Domnul, Dumnezeul tău, va nimici aceste neamuri de dinaintea feţei tale, tu să nu zici în inima ta: Din pricina dreptăţii mele m-a adus Domnul să moştenesc acest pământ bun!, de vreme ce din pricina fărădelegilor lor va nimici Dom­nul aceste neamuri de dinaintea feţei tale.

5: Nu din pricina dreptăţii tale şi nu din pricina curăţiei tale vei intra tu să le moşteneşti pământul, ci din pricina păgânătăţii lor va nimici Domnul aceste neamuri de dinaintea feţei tale, şi pentru ca să-ntărească legământul cu care Domnul li S-a ju­rat părinţilor voştri, Avraam, Isaac şi Iacob.

„Versetul înfăţişează două motive pentru intrarea evreilor în ţara Canaanului: nelegiuirea păgânilor şi fidelitatea lui Dumnezeu faţă de făgăduinţa Sa. Este un avertisment împotriva ispitei, care l-ar putea încerca pe Israel, de a-şi atribui vreun merit în aceasta. Gratuitatea alegerii divine va fi dezvoltată în Noul Testament, mai ales în Epistola către Romani, unde Pavel respinge ideea îndreptăţirii omului prin faptele Legii. Origen comentează pe larg îndreptăţirea lui Avraam prin credinţă. Tot despre gratuitatea darurilor divine, cf. Philon, Sacrif. 57”[1].

6: Şi vei cu­noaşte astăzi că nu din pricina dreptăţii tale îţi dă Domnul, Dumnezeul tău, pământul acesta bun să-l moşteneşti, de vreme ce tu eşti un popor tare la cerbice.

Prin cerbicie înţelegem îndărătnicie, încăpăţânare. La fel cu poporul Israel, suntem şi noi avertizaţi să nu credem că binefacerile dumnezeieşti s-ar datora dreptăţii noastre.

Sunt vestite viitoarele victorii ale israeliţilor, insis­tân­du-se aici asupra fiilor lui Enac (Anak). „Într-adevăr, Iosua şi Caleb i-au respins şi i-au nimicit pe mulţi dintre anakei. Resturi ale lor s-au mai păstrat până târziu în cetăţile de pe coasta filisteană: Gaza, Gat şi Aşdod”[2].

Următorul „verset marchează începutul unei noi sec­ţiuni în Deuteronom, care se întinde până la 10, 11. Moise relatează, la persoana I, povestea viţelului de aur, a tablelor legământului şi a intervenţiei sale. Genul literar al acestei secţiuni aminteşte de cel din capitolele 1-3. Sunt reluate în paralel evenimente cuprinse în Ieşirea 32, cu anumite di­fe­renţe. Relatarea nu este unitară, fiind inserate intercalări în mai multe capitole”[3].

7: Adu-ţi aminte şi nu uita cât L-ai mâniat tu pe Domnul, Dumnezeul tău, în pustie: din ziua când aţi ieşit din Egipt şi pân-ce-aţi poposit în locul acesta, voi n-aţi con­tenit să nu vă-ncredeţi în Domnul.

8: La Horeb L-aţi mâniat pe Domnul, iar Domnul într-atât S-a întărâtat asupră-vă încât voia să vă dea pierzării.

9: Când m-am suit eu în munte să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care Domnul l-a încheiat cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi pa­truzeci de nopţi; pâine n-am mâncat şi apă n-am băut.

„Expresia patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi apare de zece ori în Vechiul Testament: de cinci ori în Deuteronom (9, 9.11.18.25 şi 10, 10), de trei ori în Facerea, în legătură cu Noe (7, 4.12.17), o dată în Ieşirea (24, 18) şi o dată în III Regi 19, 8, în legătură cu călătoria lui Ilie în deşert. Expresia este simbolul unei perioade de criză şi vesteşte că Israel, sau omenirea, va regăsi calea mântuirii”[4].

10: Domnul mi-a dat două table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu; pe ele erau scrise toate cuvintele pe care Dom­nul vi le-a grăit în munte, din mijlocul focului, în ziua adu­nării.

11: Şi a fost că după patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi mi-a dat Domnul cele două table de piatră, tablele le­gă­mân­tului.

12: Şi mi-a zis Domnul: Scoală-te şi te pogoară repede de aici, că poporul tău s-a ticăloşit, cel pe care tu l-ai scos din ţara Egiptului; repede s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o: şi-au făcut loruşi chip turnat.

13: Şi mi-a grăit Dom­nul: De mai multe ori ţi-am grăit şi am zis: Am văzut poporul acesta, şi iată că-i popor tare la cerbice.

14: Lasă-Mă dar acum să-i nimicesc şi numele să li-l sting de sub cer, iar pe tine te voi face neam mare şi tare şi mai numeros decât acesta…

15: Eu atunci m-am întors şi m-am pogorât din munte, iar muntele ardea în foc, iar cele două table ale mărturiilor erau în a­mân­două mâinile mele.

16: Şi văzând că voi păcă­tui­se­răţi îna­in­tea Domnului, Dumnezeului vostru, că v-aţi făcut un viţel tur­nat şi că atât de repede v-aţi abătut de la calea pe care Dom­nul vă poruncise s-o urmaţi,

17: am luat cele două table şi le-am aruncat din mâinile mele şi-n faţa voastră le-am sfărâmat.

18: Şi pentru a doua oară m-am rugat înaintea Domnului; ca şi întâia oară, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi n-am mâncat pâine şi n-am băut apă, din pricina pă­catelor voastre cu care-aţi păcătuit făcând ceea ce e rău înaintea Domnului, Dumnezeului vostru, ca să-L mâniaţi.

19: În­grozit eram de mânia şi de urgia cu care Domnul Se mâ­niase pe voi într-atât încât voia să vă nimicească. Iar Dom­nul m-a ascultat şi de data aceasta.

20: Chiar şi pe Aaron Se mâ­niase Domnul foarte tare, încât şi pe el voia să-l dea pierzării; atunci, în chiar vremea aceea, eu m-am rugat şi pentru Aaron.

Moise mijloceşte pentru popor şi pentru arhiereul Aa­ron. „Moisi, rugându-se pentru arhiereul care a păcătuit, a înduplecat pe Domnul. Dar Iisus Unul-Născut nu înduplecă oare pe Dumnezeu când Se roagă pentru noi? Dumnezeu n-a oprit pe Aaron, din pricina păcatului său, să ajungă arhiereu. Pe tine, însă, care vii dintre neamuri, te va opri să vii la mân­tuire? Pocăieşte-te, deci, omule, şi tu, şi nu-ţi este oprit harul! Ai pe viitor o viaţă fără de prihană! Cu adevărat Dumnezeu este iubitor de oameni şi nici un om nu va putea să spună du­pă vrednicie iubirea de oameni a lui Dum­nezeu”[5].

21: Iar în păcatul vostru, viţelul pe care-l făcuserăţi, l-am luat, l-am ars cu foc, l-am zdrobit şi l-am pisat bine pâ­nă ce s-a făcut mărunt şi arăta ca praful, iar praful l-am aruncat în pârâul ce cobora din munte.

„Operaţiunile de distrugere a viţelului din metal turnat corespund unei simbolici larg răspândite în Vechiul Orient, de anihilare totală a obiectelor de cult nedorite”[6].

22: Şi la Tabeerah, şi la Masa, şi la Chibrot-Hataava L-aţi mâniat pe Domnul, Dumnezeul vostru.

Septuaginta traduce aici toponimele: Tabeerah (= vâlvătaia), Masa (= încercarea) şi Chibrot-Hataava (= mormintele poftei).

23: Când Domnul v-a trimis din Cadeş-Barnea zicând: Suiţi-vă şi moş­teniţi pământul pe care Eu vi l-am dat…, voi v-aţi împo­trivit poruncii Domnului, Dumnezeului vostru, şi nu I-aţi dat crezare şi n-aţi ascultat de glasul Său.

24: Neascultători de Domnul aţi fost din ziua-n care El vi S-a făcut cunoscut.

„Ebr.: din ziua-n care eu v-am cunoscut; formulare ce exprimă o constatare a lui Moise şi limitată la durata relaţiei dintre acesta şi poporul ales. Septuaginta pune constatarea pe seama lui Dumnezeu Însuşi şi, într-o interpretare mai lar­gă, o împinge până la începutul neamului omenesc, ştiut fi­ind că Dumnezeu I S-a descoperit (S-a făcut cunoscut) omu­lui încă din epoca paradisiacă, atunci când s-a manifestat în­tâia şi marea neascultare a acestuia faţă de Creatorul său”[7].

25: Patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi m-am rugat eu înaintea Domnului, atât m-am rugat – căci Domnul Se rostise să vă nimicească –

„Ebr.: m-am prosternat; am căzut cu faţa la pământ. Septuaginta foloseşte verbul déo = a se ruga, din care de­rivă sub­stantivul déisis = rugăciune, dar cu particularitatea că e o ru­găciune pentru cei ce sunt în nevoie şi au trebuinţă de mijlocire”[8].

26: şi m-am rugat lui Dumnezeu zicând: Doamne, Doamne, Împărat al dumnezeilor, nu-l da pierzării pe po­po­rul Tău – moştenirea Ta – pe care l-ai eliberat cu puterea Ta cea mare, pe cei ce Tu i-ai scos din ţara Egiptului cu marea Ta putere, cu mâna Ta cea tare şi cu braţul Tău cel înalt!

Expresia Împărat al dumnezeilor (vasilev ton theon), „proprie Septuagintei, nu se află în textul masoretic […]. Ea nu vrea să însemne că Domnul ar fi mai-marele zeilor, într-o ierarhie pseudo-religioasă, ci că Dumnezeu Unicul şi Atot­pu­ternicul dispune de dumnezeii cei mincinoşi în mod dis­cre­ţionar. De altfel, în numele Unicului Dumnezeu sfă­râ­ma­se Moise viţelul de aur, falsul dumnezeu al Israeliţilor”[9].

27: Adu-ţi aminte de Avraam, Isaac şi Iacob, ro­bii Tăi, cărora Te-ai jurat pe Tine Însuţi; nu Te uita la cer­bi­cia acestui popor, la reaua lui credinţă, la păcatele lui,

28: ca nu cumva cei ce trăiesc în ţara din care Tu ne-ai scos să zică: Pentru că Domnul n-a fost în stare să-i ducă-n ţara pe care le-o spusese şi pentru că (astfel) i-a urât, de aceea i-a scos, ca să-i omoare-n pustie…

29: Ei sunt poporul Tău – moş­te­nirea Ta – pe care i-ai scos din ţara Egiptului cu marea Ta putere, cu mâna Ta cea tare şi cu braţul Tău cel înalt.

Cum am arătat şi în volumele precedente, este de ma­re folos mijlocirea Sfinţilor pentru noi. A nu recunoaşte a­ceasta, cum se petrece în Protestantism, înseamnă nu doar orbire din pricina orgoliului, ci şi împotrivirea făţişă la ade­vărul Scripturii!


[1] SEP 1, p. 559

[2] AB, p. 105

[3] DEUT, p. 228

[4] SEP 1, p. 560

[5] Sf. Chiril al Ierusalimului, Catehezele, II, 10

[6] DEUT, p. 228

[7] BBVA, p. 212

[8] BBVA, p. 212

[9] BBVA, p. 213

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s