Comentarii la Deuteronom – 3

Posted: 16/01/2009 in Deuteronom
Etichete:, ,

CAPITOLUL 3 – Biruinţa asupra lui Og, regele Vasanului.

1: Întorcându-ne acolo, ne-am suit pe calea ce duce spre Vasan. Iar Og, regele Vasanului, ne-a ieşit îna­inte la Edrei, el şi tot poporul său, gata de luptă.

„Regatul Vasan se întindea la nord de râul Iarmuc şi la est de lacul Ghenizaret. Localitatea Edrei era situată în par­tea sudică a Vasanului”[1].

2: Dar Domnul mi-a zis: Nu te teme de el, că-n mâi­nile tale l-am dat, pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui; vei face cu el ce-ai făcut cu Sihon, regele Amoreilor, cel ce locuia în Heşbon.

3: Domnul, Dumnezeul nostru, l-a dat în mâi­nile noastre şi pe Og, regele Vasanului, cu tot poporul lui, şi l-am bătut până n-a mai rămas în el sămânţă.

„Victoria împotriva lui Og (cu sensul etimologic obstacol) [Origen] o interpretează ca o înfrângere a moleşelii (sensul etimologic al numelui Vasan)”[2].

4: Atunci, la vre­mea aceea, i-am luat noi toate cetăţile; n-a fost cetate pe care noi să n-o fi luat de la ei: şaizeci de cetăţi, tot ţi­nutul din preaj­ma Argobului, (ce se ţinea) de regele Og al Vasanului,

„Regiunea Argob făcea parte iniţial din regatul Va­san; aici, ca şi în versetul 13, pare a desemna o confederaţie, identică cu regatul lui Og”[3].

5: toate, cetăţi întărite, cu ziduri înalte, cu porţi şi zăvoare; nu pu­nem la socoteală şi cetăţile neîntărite, care erau foarte multe.

Cetăţile neîntărite: „literal: cetăţile Ferezeilor: ale celor ce locuiau la ţară, în aşezări lipsite de fortificaţii”[4].

6: Le-am nimicit aşa cum făcuserăm şi cu Sihon, regele Heşbonului; fiecare cetate am nimicit-o: bărbaţi, fe­mei şi copii.

7: Iar toate vitele şi ceea ce se jefuise de prin ce­tăţi ni le-am luat ca pradă.

8: Atunci, la vremea aceea, am luat noi din mâinile celor doi regi ai Amoreilor ţara de dincoace de Iordan, de la râul Arnonului până la muntele Hermon.

Hermon, vârf de munte din masivul Antiliban, si­tuat la nord de Israel, la graniţa actuală dintre Liban şi Siria. În De­­uteronom, el constituia graniţa de nord a regatului Va­san”[5].

9: (Sidonienii numesc Hermonul Sirion, iar A­mo­reii îl numesc Senir),

10: toate cetăţile din şes, tot Galaadul şi tot Vasanul, până la Salca şi Edrei, cetăţi în ţara lui Og al Vasanului.

11: Căci numai Og, regele Vasanului, doar el mai ră­măsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier, încă se mai află în Rabatul fiilor lui Amon: de nouă coţi în lungime şi de patru coţi în lăţime, coţi bărbăteşti.

Salca (= coşul tău) era situată la 56 km est de Edrei. Refaimii, neam de o statură impunătoare, pare să se fi stins odată cu Og, ultimul său reprezentant. Cât despre patul a­ces­tuia, „este vorba probabil de unul din numeroasele mo­nu­mente funerare megalitice de la est de Iordan, construit din bazalt, lung de aproximativ 4,5 m şi lat de 2 m”[6].

12: Atunci, la vremea aceea, am luat noi în stă­pâ­nire ţinutul acesta. De la Aroer care este lângă râul Ar­non, pre­cum şi jumătate din muntele Galaadului cu cetăţile lui l-am dat (seminţiilor) lui Ruben şi Gad;

13: iar ceea ce a ră­mas din Galaad, precum şi tot Vasanul, ţara lui Og, le-am dat la ju­mă­tate din seminţia lui Manase (tot ţinutul Argob şi tot Va­sa­nul acela se socotea a fi ţara Refaimilor;

14: Iair, fiul lui Ma­na­se, a luat tot ţinutul Argob până la hotarele Ghe­şuriţilor şi Ma­acatiţilor; iar [sălaşurile] Vasanului le-a numit după nu­mele său: sălaşurile lui Iair, aşa cum sunt până astăzi).

Gheşuriţii şi maacatiţii: triburi aramaice organizate în mici formaţiuni statale în estul lacului Ghenizaret şi pe cursul superior al Iordanului”[7].

15: Lui Machir i-am dat Galaadul;

16: iar [se­min­ţi­i­lor] lui Ruben şi Gad le-am dat de la Galaad până la râul Ar­non (hotarul e pe la mijlocul râului) şi până la râul Iaboc (râ­ul este hotarul fiilor lui Amon),

17: precum şi Arabah, cu Ior­da­nul drept hotar, de la Chineret până la Marea Araba­hu­lui, Ma­rea Sărată, la poalele Muntelui Fazga, spre soare-răsare.

Machir este unul dintre fiii lui Manase. „Pârâul Arnon constituia graniţa de sud a seminţiei lui Ruben. Cursul su­pe­rior al pârâului Iaboc forma graniţa de est, dincolo de care se întindeau teritoriile amoniţilor”[8]. Muntele Fasga (cum e în Septuaginta) sau Pisga (= stânca împărţită) e situat în nord-estul Mării Moarte (Marea Sărată). „Împărţirea pământului între Ruben, Gad şi Machir este obscură (deopotrivă în greacă şi în ebraică) din pricina dublei lor menţionări (12-13 şi 15-16) şi a intercalării unei notiţe referitoare la Iair (14)”[9].

18: În acea vreme v-am poruncit eu vouă zicând: Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat pământul acesta ca să-l stăpâniţi; voi toţi, cei destoinici, înarmaţi-vă şi mergeţi îna­in­tea fraţilor voştri, fiii lui Israel.

„Versetul 18 deschide o nouă secţiune în şirul na­ra­ţi­u­nii, revenind la sentinţa din 1, 37-39, privind stabilirea tri­bu­ri­lor israelite în ţara făgăduită, la vest de Iordan. Moise or­ga­nizează cucerirea acestui pământ, îl numeşte pe Iosua con­ducător în locul său, care va împlini această făgăduinţă. Moise însuşi nu va trece dincolo de Iordan”[10].

19: Numai femeile voastre, copiii voştri şi vitele voastre (ştiu că aveţi vite multe) să rămână în cetăţile voas­tre pe care vi le-am dat,

20: până când Domnul Dumnezeu le va da fraţilor voştri odihnă aşa ca şi vouă, şi până când îşi vor lua şi ei în stăpânire pământul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, li-l dă peste Iordan; atunci vă veţi întoarce fiecare la moşia sa pe care eu v-am dat-o.

21: Şi tot în vremea aceea i-am poruncit lui Iosua zicând: Cu ochii voştri aţi văzut tot ceea ce Domnul, Dumnezeul nostru, a făcut cu aceşti doi regi; tot aşa va face Domnul, Dumnezeul nostru, şi cu toate regatele prin care vei trece.

22: Nu vă temeţi de ele, fiindcă Domnul, Dum­nezeul vostru, Însuşi El se va lupta pentru voi.

23: În vre­mea aceea m-am rugat Domnului zicând:

24: Doamne, Doam­ne, Tu eşti Cel Ce ai început să-i arăţi robului Tău tăria Ta şi puterea Ta, mâna cea tare şi braţul cel înalt; cine este oare Dumnezeu, în cer sau pe pământ, care să facă aşa cum Tu ai făcut şi aşa cum Tu ai întărit?

25: Ajută-mă dar să trec şi să văd pământul cel bun care este peste Iordan, muntele acela frumos şi Libanul.

26: Din pricina voastră însă Domnul nu m-a luat în seamă şi nu m-a ascultat; şi mi-a zis Domnul: Ajunge!; de-acum să nu mai vorbeşti de lucrul acesta!

27: Suie-te pe vârful Fazgăi şi uită-te cu ochii tăi spre apus şi spre miazănoapte şi spre miazăzi şi spre răsărit şi vezi cu ochii tăi; căci tu nu vei trece Iordanul acesta.

28: Dă-i porunci lui Iosua: întăreşte-l şi îmbărbătează-l, căci el va merge îna­in­tea acestui popor şi el va da în stăpânire tot pământul pe ca­re l-ai văzut.

29: Aşa că noi am rămas în vale, aproape de aşe­zământul lui Bet-Peor.

Lui Moise i se va arăta Canaanul de pe muntele Pisga (în fapt, sunt mai multe vârfuri, la răsărit de Iordan, cu­noscute sub acest nume). Evreii au rămas în apropiere de Bet-Peor (= casa deschisă), aşezare „situată în Moab, la poa­lele muntelui Pisga. În acest loc triburile israelite vin în con­tact cu adepţi ai cultului zeului Baal-Peor”[11].


[1] DEUT, p. 223

[2] SEP 1, p. 539

[3] DEUT, p. 223

[4] BBVA, p. 203

[5] DEUT, p. 223

[6] DEUT, p. 223

[7] DEUT, p. 223

[8] DEUT, p. 223

[9] SEP 1, p. 541

[10] DEUT, p. 223

[11] DEUT, p. 224

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s